velikost textu

Stanovení genetických markerů u ledvinných komplikací diabetes mellitus.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení genetických markerů u ledvinných komplikací diabetes mellitus.
Název v angličtině:
Determination of genetic markers for kidney complications of diabetes mellitus.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Marcela Vedralová
Id práce:
140647
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Do předkládané studie byly vybrány geny, jejichž proteinové produkty významně ovlivňují kalciofosfátový metabolizmus v ledvinách, a u nichž se předpokládá vliv na patogenezi jak samotného diabetu, tak ledvinného poškození. Receptor vitamínu D (VDR) patří do velké rodiny nukleárních receptorů a transkripčních faktorů. VDR je exprimován ve velkém množství buněk různých tkání a jeho aktivace ligandem 1, 25 – dihydroxyvitamínem D3, ovlivňuje expresi mnoha genů. V genu pro VDR byly pomocí restrikčních endonukleáz Bsm I, Fok I, Taq I a Apa I nalezeny polymorfizmy, u kterých byla prokázána asociace s některými chronickými onemocněními, jako je diabetes 1. a 2. typu nebo karcinom plic. Tyto studie umožnily identifikovat polymorfizmy délky restrikčních fragmentů pomocí restrikčních endonukleáz Bsm I, Fok I, Taq I a Apa I. Mezi nejvýznamnější regulátory kalciového a fosfátového metabolismu patří též parathyreoidní hormon. Alelový polymorfismus genu PTH zahrnuje alely B/b a D/d, které se rovněž mohou spolupodílet na patogenezi ledvinných komplikací. Cíle: Naším cílem bylo zjistit, zda se určité kombinace VDR a PTH genotypů nevyskytují s vyšší frekvencí mezi skupinou diabetiků s ledvinnými komplikacemi než u diabetiků bez ledvinných komplikací. U VDR byla rovněž provedena expresní analýza na úrovni mRNA. Byl sledován vliv kombinace jednonukleotidových polymorfizmů na expresi VDR na úrovni RNA. Metody: DNA byla izolována vysolovací metodou a pomocí PCR byly amplifikovány specifické fragmenty genů pro VDR a PTH. Amplifikovaný produkt byl poté štěpen restriktázou specifickou pro každou alelu. Pro gen VDR byly použity restriktázy: Bsm I, Apa I, Taq I a Fok I, pro parathyreoidní hormon restriktázy Bst BI a Dra II. Poté byl hodnocen polymorfizmus délky restrikčních fragmentů. Určení hladiny exprese VDR v plné krvi na úrovni mRNA bylo provedeno pomocí metody Real – Time PCR. Výsledky: Kombinace alel BBDD se zdá být predispozičním genotypem pro rozvoj diabetu 2. typu, ale nikoliv diabetické nefropatie. Genotyp bbDd má protektivní roli v rozvoji diabetu a jeho komplikací.
Abstract v angličtině:
Abstract In this work we chose to study genes whose protein products significantly affect calcium- phosphate metabolism in kidneys and are hypothesized to be involved in the pathogenesis of diabetes as well as kidney damage. Vitamin D receptor (VDR) belongs to a large family of nuclear receptors and transcription factors. VDR is expressed in many cells in different tissues and activation of this receptor by its ligand 1,25 - dihydroxyvitamin D3 affects expression of many genes. Using restriction endonucleases Bsm I, Fok I, Taq I and Apa I, there were identified polymorphic sites in VDR gene that were found to be associated with certain chronic diseases, like type 1 and type 2 diabetes and lung carcinoma. Parathyreoid hormone is one of the most important regulators of calcium and phosphate metabolism. Allelic polymorphism of PTH gene involves B/b and D/d alleles that can participate in pathogenesis of kidney complications as well. Aims: We aimed to determine whether there is a difference in frequency of certain combinations of VDR and PTH genotypes between group of diabetic patients with kidney complications and diabetic patients without kidney complications. We also assessed influence of single-nucleotide polymorphisms at VDR gene mRNA expression. Methods: DNA was isolated by salt-extraction method and specific fragments of VDR and PTH genes were amplified using PCR. Amplified products were digested by allele-specific restrictases Bsm I, Apa I, Taq I, Fok I (VDR gene) and Bst BI and Dra II (PTH). The genotype of individual was determined on the basis of length of restriction fragments. Assesment of VDR RNA levels in full blood was performed using Real-Time PCR. Results: The BBDD genotype seems to be predisposing factor for developement of type 1 diabetes, but not for development of diabetic nephropathy. The bbDd genotype seems to have protective role in development of diabetes and its complications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Marcela Vedralová 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Marcela Vedralová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Marcela Vedralová 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 520 kB