velikost textu

Mikve: fenomén židovské obřadnosti (poznámky k rituálním lázním v Čechách a na Moravě)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikve: fenomén židovské obřadnosti (poznámky k rituálním lázním v Čechách a na Moravě)
Název v angličtině:
Mikveh: the phenomenon of Jewish solemity (notes about ritual baths in Moravia)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivana Šedivec
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Id práce:
140617
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
voda, rituál, čistota, ženy, intimity
Klíčová slova v angličtině:
water, ritual, purity, women, intimacy
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav etnologie Rigorózní práce Praha 2013 Ivana Šedivec Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav etnologie Rigorózní práce Ivana Šedivec Mikve: fenomén židovské obřadnosti (poznámky k rituálním lázním na Moravě) Mikveh: the phenomenon of Jewish solemity (notes about ritual baths in Moravia) Praha 2013 Ivana Šedivec Vedoucí práce: PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. Ústav etnologie Fakulta filozofická Univerzity Karlovy v Praze Poděkování Ráda bych poděkovala za podporu a konzultace PhDr. Jaroslavě Krupkové, CSc a PhDr. Daně Veselské Ph.D. Neméně tak všem mým respondentům. Děkuji za poskytnutí materiálů od uvedených obcí a měst, cenných rad a připomínek. Prohlašuji, že jsem práci zpracoval(a) samostatně a použil(a) jen uvedených pramenů a literatury. Praha, leden 2013 podpis Klíčová slova: voda, rituál, čistota, ženy, intimita Klíčová slova anglicky: water, ritual, purity, women, intimacy Anotace Tato rigorózní práce se zabývá rituální očistou židů v mikve. Mikve je židovská rituální lázeň, která musí splňovat určitá náboženská nařízení, aby mohla být vnímána jako rituálně způsobilá. Veškerá nařízení a zákony týkající se provozu, konstrukce a vody, která smí být použita v lázni, jsou popsány v Mišně v traktátu Mikva´ot. Základem pro rituální způsobilost mikve je voda, která musí mít odtok i přítok. Mikve slouží k obnově rituální čistoty osobě, která se stala rituálně nečistou. Tento rituál pochází z dob darování Desatera přikázání na Sinaji. Pravděpodobně první, kteří tento rituál praktikovali, byli kněží. Ti se znečistili při kontaktu s mrtvým tělem, mršinou zvířete či hada nebo při poluci. V období prvního Chrámu se z různých „nečistot „očišťoval celý židovský národ včetně dětí. Poté, co byl Chrám zničen, se zákony o čistotě a nečistotě změnily. Dnes mikve navštěvují ženy poprvé před svatbou, poté po každé menstruaci a po porodu. Muži nejsou od zničení Chrámu povinni očistný rituál praktikovat, ale přesto se i dnes ortodoxní Židé a chasidé očišťují před tzv. Vysokými židovskými svátky (Roš ha-šana a Jom Kipur) a někteří i po pohlavním styku. Výjimku tvoří písaři svitků Tóry a mezuz, kteří jsou povinni očistit se v mikve vždy před tím, než začnou pracovat na svatém textu. Ponoření do mikve je také povinností konvertitů k judaismu, dokonce se tento akt stává závěrečnou částí přestupného ceremoniálu. Před ponořením do mikve je nutné provést fyzickou přípravu, která spočívá v důkladném očištění těla. Pohled na to – co je „čisté“ nebo „nečisté“ je však v tomto případě pouze spirituální. Tento rituál židé praktikují necelé 3 tisíciletí a to ve velmi podobné skladbě. Práce popisuje vývoj rituálu napříč světem. Kapitola Mikve v diaspoře odhaluje první nálezy mikve v Izreali, italská a německá diaspora1 uvádí příklady mikve i z období antiky a středověku. Středověké mikve aškenázských židů měly svou specifickou formu, a právě jim práce věnuje zvláštní pozornost. Čtenáři je představeno také prostředí moderní mikve současnosti. Součástí práce je vlastní terénní výzkum vybraných lokalit, rozhovory s ortodoxními Židy, kteří tento rituál praktikují a záznamy o dochovaných i nedochovaných rituálních lázní 1 Použití termínu „německá a italská diaspora“ je pro období středověku vágní, jelikož byly tyto novodobé státy sjednoceny až v 19. století. Domnívám se však, že se práce stane čtenářům přehlednější, s užitím právě tohoto termínu. na historickém území Čech a Moravy. Tyto záznamy jsou uvedeny v tabulkách příslušných kapitol. Abychom lépe porozuměli výskytu rituálních lázní na historickém území Čech a Moravy, je zde v neposlední řadě popsán historický vývoj místního židovského osídlení. Résumé This rigorous work is devoted to the ritual purification of the Hebrew in mikva. Mikva is a Hebrew ritual bath which must fulfill certain religious regulations to be understood as properly religious. All the regulations and order regarding the functioning, construction and water, which is allowed to be used, are stated in Misna in the tractate Mikwa´ot. The basis for the ritual adequacy of mikva is water which should have inflow and outflow. Mikva serves to renew ritual cleanliness of a person who became ritually unclean. This ritual dates back to the times when Desater made a commandment to Sinaji. The first people who practiced the ritual were supposedly priests. Those were unpurified after the contact with a dead body, carrion of an animal or a snake; after emission of semen or spermatorrhoea. During the times of the first Church the whole population including children cleaned themselves from different impurities. After the deconstruction of the Church the law regulating cleanliness and impurities changed. Today mikva is visited by women firstly before wedding, then after each menstruation period and after giving birth. Men are no longer obliged to practice the ritual after the deconstruction of the Church however even today orhodox Hebrew and chasids clean themselves before important Hebrew holidays (Roš hašana and Jom Kipur) and some after a sexual intercourse. An exception is made for writers of the Tory bundle and mezuz, who are obliged to clean themselves in mikva before working at the sacred text. Taking mikva is also an obligation for converts to Hebraism, this event being actually a closing part of the ceremony. Before taking mikva it is necessary to conduct a physical preparation which means to properly clean the body. The attitude towards what is „clean“ and what is „unclean“ is in this case only spiritual. This ritual is being practiced by the Jews in a very similar way for three thousand years. This thesis describes the development of the ritual across the world. The chapter “mikva in Diaspora” reveals to the reader first discovered mikvas in Israel and in Diaspora in Italy or Germany which also has some examples of mikva from ancient Rome and the Middle Ages. The Askhenazi Jews had their specific form if mikva in Middle Ages and it´s described separately. Finally is to the reader presented the current mikva of the modern era. Another part of the work is a field research in selected areas. This includes interviews with orthodox Jews which are practicing this ritual and also records about extant or historical mikvas in the historical area of Czech Lands and Moravia. These records are shown in tables accordingly to the relevant chapters. Also for better understanding of mikva´s spacing within the historical area of Czech Lands and Moravia there is also described the history of local Jewish population. 1. ÚVOD 10 1. 1. Kritika literatury a pramenů 13 1. 2. Terénní výzkum 19 1. 3. Expozice mikve v Čechách v Německu a Rakousku 20 1.3.1. Mikve ve Fϋrthu 21 1. 4. Konference mikve, Wroclawa 2011 22 1.4.1. Mikve ve Wroclawě 24 1.4.2. Projekt Mikvah 25 2. PODOBA RITUÁLNÍ LÁZNĚ, FUNKCE, VÝZNAM A POUŽITÍ 26 2. 1. Rituální židovská lázeň mikve 26 2. 2. Technická strana mikve 29 2. 3. Příprava k rituálu ponoření Tvila 33 2. 4.Očištění v mikve po menstruaci 34 2. 5. Očištění v mikve před svatbou 37 2. 6. Očištění v mikve po porodu 38 2. 7. Očištění mužů v mikve 39 2. 8. Ponoření do mikve, jako poslední součást konverze k judaismu 40 3. RITUÁLNÍ LÁZNĚ V DIASPOŘE 42 3. 1. Co je diaspora 42 3. 2. Izrael - domov Židů 42 3. 3. Italská diaspora ve starověku 45 3. 4. Středověké mikve aškenázů 46 3. 5. Německá diaspora 47 3. 6. Rituální lázně současnosti 50 4. HISTORIE ŽIDŮ V ČECHÁCH A MOŽNOSTI ZBUDOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ 4. 1. Vývoj židovského osídlení v tzv. českých zemích 53 4. 2. Vyhodnocení situace, tabulka č. 1 62 4.2.1. Zrod židovských obcí na podkladech plánů z let 1727 64 4. 3. Židovské obce a jejich matriky 66 4. 4. Reformní judaismus 67 5. ZMAPOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ V ČECHÁCH 69 5. 1. Rešerše dochovaných nebo částečně dochovaných rituálních lázní na historickém území Čech, tabulka č. 2 70 5. 2. Rešerše nedochovaných rituálních lázní v Čechách, tabulka č. 3 71 5. 3. Lokalizace rituálních lázní na historickém území Čech na základě odborné literatury, tabulka č. 4 75 5.4. Popisy vybraných lokalit 76 5.4.1. Rituální lázeň v Dobrušce 76 5.4.2. Rituální lázeň v Kdyni 78 5.4.3. Rituální lázeň v Kynžvartu 80 5.4.4. Rituální lázeň v Libochovicích 84 5.4.5. Poutní místo Poběžovice 85 5.4.6. Rituální lázeň v Polné 89 5.4.7. Historické rituální lázně v Praze 91 5.4.8. Současná rituální lázeň v Praze 92 5.4.9. Rituální lázně ve Strážově 95 6. HISTORIE ŽIDŮ NA MORAVĚ A MOŽNOSTI ZBUDOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ 98 6.1. Vývoj židovského osídlení na Moravě 98 6.2. Vyhodnocení situace, tabulka č. 5 100 7. ZMAPOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ NA MORAVĚ 105 7. 1. Rešerše dochovaných nebo částečně dochovaných rituálních lázní na historickém území Moravy, tabulka č. 6 106 7. 2. Rešerše nedochovaných rituálních lázní na Moravě, tabulka č. 7 107 7. 3. Lokalizace rituálních lázní na historickém území Moravy na základě odborné literatury, tabulka č. 8 110 7.4. Popisy vybraných lokalit 111 7.4.1. Historické rituální lázně v Brně 111 7.4.2. Současná rituální lázeň v Brně 113 7.4.3. Rozhovor s brněnským rabínem a balanit, srovnání rituální lázně v Brně a v Praze 114 7.4.4. Historické rituální lázně v Mikulově 120 7.4.5. Rituální lázně v Třebíči 123 8. ZÁVĚR 126 9. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 129 10. PŘÍLOHY 137 10. 1. Slovník judaic 137 10. 2. Pokyny k ponoření 139 10. 3. Obrazová příloha 143
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav etnologie Rigorózní práce Praha 2013 Ivana Šedivec Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav etnologie Rigorózní práce Ivana Šedivec Mikve: fenomén židovské obřadnosti (poznámky k rituálním lázním na Moravě) Mikveh: the phenomenon of Jewish solemity (notes about ritual baths in Moravia) Praha 2013 Ivana Šedivec Vedoucí práce: PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. Ústav etnologie Fakulta filozofická Univerzity Karlovy v Praze Poděkování Ráda bych poděkovala za podporu a konzultace PhDr. Jaroslavě Krupkové, CSc a PhDr. Daně Veselské Ph.D. Neméně tak všem mým respondentům. Děkuji za poskytnutí materiálů od uvedených obcí a měst, cenných rad a připomínek. Prohlašuji, že jsem práci zpracoval(a) samostatně a použil(a) jen uvedených pramenů a literatury. Praha, leden 2013 podpis Klíčová slova: voda, rituál, čistota, ženy, intimita Klíčová slova anglicky: water, ritual, purity, women, intimacy Anotace Tato rigorózní práce se zabývá rituální očistou židů v mikve. Mikve je židovská rituální lázeň, která musí splňovat určitá náboženská nařízení, aby mohla být vnímána jako rituálně způsobilá. Veškerá nařízení a zákony týkající se provozu, konstrukce a vody, která smí být použita v lázni, jsou popsány v Mišně v traktátu Mikva´ot. Základem pro rituální způsobilost mikve je voda, která musí mít odtok i přítok. Mikve slouží k obnově rituální čistoty osobě, která se stala rituálně nečistou. Tento rituál pochází z dob darování Desatera přikázání na Sinaji. Pravděpodobně první, kteří tento rituál praktikovali, byli kněží. Ti se znečistili při kontaktu s mrtvým tělem, mršinou zvířete či hada nebo při poluci. V období prvního Chrámu se z různých „nečistot „očišťoval celý židovský národ včetně dětí. Poté, co byl Chrám zničen, se zákony o čistotě a nečistotě změnily. Dnes mikve navštěvují ženy poprvé před svatbou, poté po každé menstruaci a po porodu. Muži nejsou od zničení Chrámu povinni očistný rituál praktikovat, ale přesto se i dnes ortodoxní Židé a chasidé očišťují před tzv. Vysokými židovskými svátky (Roš ha-šana a Jom Kipur) a někteří i po pohlavním styku. Výjimku tvoří písaři svitků Tóry a mezuz, kteří jsou povinni očistit se v mikve vždy před tím, než začnou pracovat na svatém textu. Ponoření do mikve je také povinností konvertitů k judaismu, dokonce se tento akt stává závěrečnou částí přestupného ceremoniálu. Před ponořením do mikve je nutné provést fyzickou přípravu, která spočívá v důkladném očištění těla. Pohled na to – co je „čisté“ nebo „nečisté“ je však v tomto případě pouze spirituální. Tento rituál židé praktikují necelé 3 tisíciletí a to ve velmi podobné skladbě. Práce popisuje vývoj rituálu napříč světem. Kapitola Mikve v diaspoře odhaluje první nálezy mikve v Izreali, italská a německá diaspora1 uvádí příklady mikve i z období antiky a středověku. Středověké mikve aškenázských židů měly svou specifickou formu, a právě jim práce věnuje zvláštní pozornost. Čtenáři je představeno také prostředí moderní mikve současnosti. Součástí práce je vlastní terénní výzkum vybraných lokalit, rozhovory s ortodoxními Židy, kteří tento rituál praktikují a záznamy o dochovaných i nedochovaných rituálních lázní 1 Použití termínu „německá a italská diaspora“ je pro období středověku vágní, jelikož byly tyto novodobé státy sjednoceny až v 19. století. Domnívám se však, že se práce stane čtenářům přehlednější, s užitím právě tohoto termínu. na historickém území Čech a Moravy. Tyto záznamy jsou uvedeny v tabulkách příslušných kapitol. Abychom lépe porozuměli výskytu rituálních lázní na historickém území Čech a Moravy, je zde v neposlední řadě popsán historický vývoj místního židovského osídlení. Résumé This rigorous work is devoted to the ritual purification of the Hebrew in mikva. Mikva is a Hebrew ritual bath which must fulfill certain religious regulations to be understood as properly religious. All the regulations and order regarding the functioning, construction and water, which is allowed to be used, are stated in Misna in the tractate Mikwa´ot. The basis for the ritual adequacy of mikva is water which should have inflow and outflow. Mikva serves to renew ritual cleanliness of a person who became ritually unclean. This ritual dates back to the times when Desater made a commandment to Sinaji. The first people who practiced the ritual were supposedly priests. Those were unpurified after the contact with a dead body, carrion of an animal or a snake; after emission of semen or spermatorrhoea. During the times of the first Church the whole population including children cleaned themselves from different impurities. After the deconstruction of the Church the law regulating cleanliness and impurities changed. Today mikva is visited by women firstly before wedding, then after each menstruation period and after giving birth. Men are no longer obliged to practice the ritual after the deconstruction of the Church however even today orhodox Hebrew and chasids clean themselves before important Hebrew holidays (Roš hašana and Jom Kipur) and some after a sexual intercourse. An exception is made for writers of the Tory bundle and mezuz, who are obliged to clean themselves in mikva before working at the sacred text. Taking mikva is also an obligation for converts to Hebraism, this event being actually a closing part of the ceremony. Before taking mikva it is necessary to conduct a physical preparation which means to properly clean the body. The attitude towards what is „clean“ and what is „unclean“ is in this case only spiritual. This ritual is being practiced by the Jews in a very similar way for three thousand years. This thesis describes the development of the ritual across the world. The chapter “mikva in Diaspora” reveals to the reader first discovered mikvas in Israel and in Diaspora in Italy or Germany which also has some examples of mikva from ancient Rome and the Middle Ages. The Askhenazi Jews had their specific form if mikva in Middle Ages and it´s described separately. Finally is to the reader presented the current mikva of the modern era. Another part of the work is a field research in selected areas. This includes interviews with orthodox Jews which are practicing this ritual and also records about extant or historical mikvas in the historical area of Czech Lands and Moravia. These records are shown in tables accordingly to the relevant chapters. Also for better understanding of mikva´s spacing within the historical area of Czech Lands and Moravia there is also described the history of local Jewish population. 1. ÚVOD 10 1. 1. Kritika literatury a pramenů 13 1. 2. Terénní výzkum 19 1. 3. Expozice mikve v Čechách v Německu a Rakousku 20 1.3.1. Mikve ve Fϋrthu 21 1. 4. Konference mikve, Wroclawa 2011 22 1.4.1. Mikve ve Wroclawě 24 1.4.2. Projekt Mikvah 25 2. PODOBA RITUÁLNÍ LÁZNĚ, FUNKCE, VÝZNAM A POUŽITÍ 26 2. 1. Rituální židovská lázeň mikve 26 2. 2. Technická strana mikve 29 2. 3. Příprava k rituálu ponoření Tvila 33 2. 4.Očištění v mikve po menstruaci 34 2. 5. Očištění v mikve před svatbou 37 2. 6. Očištění v mikve po porodu 38 2. 7. Očištění mužů v mikve 39 2. 8. Ponoření do mikve, jako poslední součást konverze k judaismu 40 3. RITUÁLNÍ LÁZNĚ V DIASPOŘE 42 3. 1. Co je diaspora 42 3. 2. Izrael - domov Židů 42 3. 3. Italská diaspora ve starověku 45 3. 4. Středověké mikve aškenázů 46 3. 5. Německá diaspora 47 3. 6. Rituální lázně současnosti 50 4. HISTORIE ŽIDŮ V ČECHÁCH A MOŽNOSTI ZBUDOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ 4. 1. Vývoj židovského osídlení v tzv. českých zemích 53 4. 2. Vyhodnocení situace, tabulka č. 1 62 4.2.1. Zrod židovských obcí na podkladech plánů z let 1727 64 4. 3. Židovské obce a jejich matriky 66 4. 4. Reformní judaismus 67 5. ZMAPOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ V ČECHÁCH 69 5. 1. Rešerše dochovaných nebo částečně dochovaných rituálních lázní na historickém území Čech, tabulka č. 2 70 5. 2. Rešerše nedochovaných rituálních lázní v Čechách, tabulka č. 3 71 5. 3. Lokalizace rituálních lázní na historickém území Čech na základě odborné literatury, tabulka č. 4 75 5.4. Popisy vybraných lokalit 76 5.4.1. Rituální lázeň v Dobrušce 76 5.4.2. Rituální lázeň v Kdyni 78 5.4.3. Rituální lázeň v Kynžvartu 80 5.4.4. Rituální lázeň v Libochovicích 84 5.4.5. Poutní místo Poběžovice 85 5.4.6. Rituální lázeň v Polné 89 5.4.7. Historické rituální lázně v Praze 91 5.4.8. Současná rituální lázeň v Praze 92 5.4.9. Rituální lázně ve Strážově 95 6. HISTORIE ŽIDŮ NA MORAVĚ A MOŽNOSTI ZBUDOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ 98 6.1. Vývoj židovského osídlení na Moravě 98 6.2. Vyhodnocení situace, tabulka č. 5 100 7. ZMAPOVÁNÍ RITUÁLNÍCH LÁZNÍ NA MORAVĚ 105 7. 1. Rešerše dochovaných nebo částečně dochovaných rituálních lázní na historickém území Moravy, tabulka č. 6 106 7. 2. Rešerše nedochovaných rituálních lázní na Moravě, tabulka č. 7 107 7. 3. Lokalizace rituálních lázní na historickém území Moravy na základě odborné literatury, tabulka č. 8 110 7.4. Popisy vybraných lokalit 111 7.4.1. Historické rituální lázně v Brně 111 7.4.2. Současná rituální lázeň v Brně 113 7.4.3. Rozhovor s brněnským rabínem a balanit, srovnání rituální lázně v Brně a v Praze 114 7.4.4. Historické rituální lázně v Mikulově 120 7.4.5. Rituální lázně v Třebíči 123 8. ZÁVĚR 126 9. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 129 10. PŘÍLOHY 137 10. 1. Slovník judaic 137 10. 2. Pokyny k ponoření 139 10. 3. Obrazová příloha 143
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Šedivec 6.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Šedivec 373 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Šedivec 373 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Pargač, CSc. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB