velikost textu

Soukromoprávní aspekty poskytování zdravotní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromoprávní aspekty poskytování zdravotní péče
Název v angličtině:
Private law aspectes of health care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Kovářová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
14054
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotnické právo - práva pacientů - informovaný souhlas
Klíčová slova v angličtině:
Medical Law - Patients Rights - Informed Consent
Abstrakt:
Abstrakt: Problematika poskytování zdravotní péče je stále aktuální, zejména s ohledem na skutečnost, že se současná právní úprava opírá o mnohokrát novelizovaný zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 a Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2001. Odborná veřejnost stále čeká na novou právní úpravu poskytování zdravotní péče, která je sice obsažena v návrhu zákona o zdravotních službách, tento však zatím neprošel legislativním procesem. Autorka se dále zabývá právně i eticky spornými tématy jako je např. interrupce nebo respektování „Living will“ (dříve vyslovených přání) v praxi. Dalším zpracovaným tématem je poučení pacienta a náležitosti a získávání informovaného souhlasu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The problems of providing medical care have been actual, especially regarding the fact, that the contemporary legal regulations lean on a Human care and Health Act (Law on Health Care) from 1966, that has been amended a lot since, as well as on The Convention on Human Rights Biomedicine, that came in force in 2001 in the Czech Republic. The professional public has been waiting for a new law form on providing health care, which is otherwise included in the Bill on Health Care Services, but it has not gone through the legislative process yet. Furthermore the author considers legally and ethically controversial Themes e.g. abortion or following the „Living will“ in practice. The next processed topics are the patient´s instructions and the acquirement of his informed consent.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Kovářová 671 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Kovářová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Kovářová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 597 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB