velikost textu

Knihovny, informační centra a jejich služby v kontextu etických problémů 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Knihovny, informační centra a jejich služby v kontextu etických problémů 21. století
Název v angličtině:
Libraries, information vendors and their services in context of ethical problems of 21th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Sadílek
Vedoucí:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Id práce:
140527
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika|knihovny|informační centra|systémy|morální kodexy
Klíčová slova v angličtině:
ethics|libraries|information centers|moral codecs|systems
Abstrakt:
Abstrakt SADÍLEK, J. Knihovny, informační centra a jejich služby v kontextu etických problémů 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, 2017. 136 s. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá problematikou převážně informační etiky a setkávání se s ní v praxi. Cílem práce je popsat a analyzovat etické problémy spojené s informačními institucemi, rovněž učinit průzkum v českých knihovnách. Práce je rozdělena do pěti částí. První část se věnuje teorii několika druhů etiky, popisuje informační společnost a předkládá také téma creative commons jako téma spojené s citační etikou. Druhá část pojednává o etických kodexech některých informačních institucí, aby se následně věnovala knihovnám jako hlavnímu zájmu práce, popsala jejich definici a systém v České republice. Následně je předloženo téma knihoven a etiky. Třetí část shrnuje téma etických kodexů a etiky na webových stránkách mezinárodních převážně knihovnických organizacích společně s některými národními etickými kodexy. Čtvrtá část představuje dvě příkladové studie, přičemž jedna je zaměřena na etický kodex a druhá na porušení etiky v jedné z knihoven na Floridě. Poslední, pátá část předkládá výzkum v rámci knihoven ve formě dotazníkového šetření. Kličová slova: etika, knihovny, informační centra, systémy, morální kodexy
Abstract v angličtině:
Abstract SADÍLEK, J. Libraries, information centers and their services in the context of ethical problems of the 21st century. Prague: Charles University, Faculty of Philosophy, 2017. 136 pp. Diploma thesis. The diploma thesis deals with questions of predominantly information ethics and encounter in practice. The aim of the thesis is to describe and analyze the ethical problems associated with information institutions, as well as to conduct research in Czech libraries. The work is divided into five parts. The first part deals with the theory of several types of ethics, describes the information society and also presents a topic of creative common theme as a topic of citation ethics. The second part deals with the codes of ethics of some information institutions, then devoted to libraries as a main interest of the work, described their definition and system in the Czech Republic. Subsequently is presented topic of ethic and libraries. The third part summarizes the topic of ethical codes and ethics on the websites of supranational, largely library organizations, along with some national ethical codes. The fourth part presents two examples of studies, one focusing on the Code of Ethic and the other on ethics violations in one of the libraries in Florida. The last, fifth part presents library research in the form of a questionnaire survey. Keywords: ethics, libraries, information centers, moral codecs, systems
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Sadílek 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Sadílek 327 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Sadílek 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 623 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB