velikost textu

Člověk jako otevřenost. V myšlení K. Rahnera a W. Pannenberga.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Člověk jako otevřenost. V myšlení K. Rahnera a W. Pannenberga.
Název v angličtině:
Human openness : In theology of Karl Rahner and Wolfhart Pannenberg
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Valeš, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Štefan
Oponenti:
Jan Houkal, Th.D.
Doc. ThDr. Petr Macek
Id práce:
140485
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie (27-SYST)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Systematická a praktická teologie (SPT4)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
6. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá termínem ‚otevřenost‛ v theologickém významu, pokud je jím míněna bytostná charakteristika člověka. Ze všech autorů 20. století, u kterých se tento pojem vyskytuje, vynikají K. Rahner a W. Pannenberg soustavností, s kterou pojem používají, a hloubkou jeho obsahu. První a nejrozsáhlejší část analyzuje detailně použití tohoto pojmu u obou autorů od prvních děl až po vrcholná systematicko-theologická kompendia. Druhá část ověřuje pojem otevřenosti na pozadí učení o stvoření člověka k Božímu obrazu, učení o lidském hříchu a na pozadí zvěsti Evangelia o Boží záchraně v Ježíši Kristu. Oba autoři jsou zde konfrontováni se sekundární literaturou. Výsledkem této kapitoly je mimo jiné zjištění, že lze mluvit o jednom pojmu otevřenosti, neboť společné body převažují nad rozdíly. Třetí část práce naznačuje možnosti tvořivé práce s pojmem otevřenosti. Závěr obsahuje navrženou definici pojmu otevřenosti člověka u sledovaných autorů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis Human openness : In theology of Karl Rahner and Wolfhart Pannenberg is dealing with the term ‘openness’ in a theological sense when it speaks of an essential characteristics of human being. Rahner and Pannenberg surpass all the other authors in 20-th century who use this term in their consistency of usage and richness of its meaning. First and largest part of the thesis offers analysis of both authors and their usage of the term, from earliest works to the final comprehensive presentations of their systematic theology. Second part takes the term under the test of imago Dei doctrine, teaching about sin, and about the salvation in the Gospel of Jesus Christ. Secondary literature helps to see value of their theology. One of the results of this test is the fact that we can speak about one notion of openness since the similarities of both authors prevail over the differences. Third part of the thesis offeres creative possibilities of work with notion of openness. Conclusion contains suggested definition of the notion by these two authors. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Valeš, Th.D. 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Valeš, Th.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Valeš, Th.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Houkal, Th.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. ThDr. Petr Macek 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.11 MB