velikost textu

Školní zralost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní zralost
Název v angličtině:
School maturity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Šárka Veselá
Oponenti:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
140376
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diagnostika školní zralosti, školní neúspěšnost, školní nezralost, školní připravenost, školní úspěšnost, školní zralost
Klíčová slova v angličtině:
Diagnosis of school maturity, school failure, school immaturity, school maturity, school readiness, school success
Abstrakt:
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou školní zralosti a postupy při jejím posuzování. Zaměřuje se na dosažení úrovně jednotlivých vývojových oblastí u dětí před nástupem do školy, na průběh posuzování školní zralosti a možnosti diagnostických nástrojů. Předmětem této práce je zjištění nejčastěji oslabených a pro školu rizikových oblastí u dětí před nástupem školní docházky a možnosti jejich stimulace. Dále také předkládá možnosti využívání screeningových testů a prezentace jejich výsledků. Cíl této rigorózní práce se opírá o aplikaci dostupných screeningových testů u vybraného vzorku dětí, a to včetně nejnovějšího diagnostického nástroje MaTeRS, v praktické části práce a dále o závěry mé diplomové práce, které se zabývaly vhodnými možnostmi stimulace oslabených vývojových oblastí Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the issue of school readiness and procedures for the assessment. It focuses on achieving individual developmental areas for children before they enter school, the conduct of the assessment of maturity and option diagnostic tools. The objective of this work is to identify most vulnerable and high-risk areas for school children before entering school and the possibility of stimulation. It also presents the possibility of using screening tests and presentation of their results. The aim of this thesis is based on the utilization of available screening tests in a sample of children, including the latest diagnostic tools maters, the practical part of the work and the conclusions of this thesis, which dealt with the appropriate options stimulation attenuated developmental areas. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Šárka Veselá 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Šárka Veselá 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Šárka Veselá 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Errata Mgr. Bc. Šárka Veselá 73 kB