velikost textu

Pricing of interest rate derivatives and calibration issues in a multi-factor LIBOR market model framework

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pricing of interest rate derivatives and calibration issues in a multi-factor LIBOR market model framework
Název v češtině:
Oceňování úrokových derivátů a otázky kalibrace v rámci multifakt. LM modelu
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jan Doubrava
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Id práce:
14025
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Oceňování úrokových derivátů a otázky kalibrace v rámci multifakt. LM modelu
Abstrakt:
Finanční deriváty jsou finanční instrumenty, jež umožňují investorům i dlužníkům optimalizovat svá portfolia podle individuálních potřeb a míry akceptovatelného rizika. Jejich význam na finančních trzích v posledních deseti letech enormně stoupl a objemy zobchodovaných instrumentů nepřestávají růst. Deriváty úrokových měr tvoří velkou podskupinu, jejich oceňování tvoří ve finanční matematice díky zvláštním charakteristikám dynamiky výnosové a diskontní křivky samostatnou kapitolu. Tato práce se v první části zabývá základními principy oceňování derivátů úrokových měr vycházející z teorie o bezarbitráži a představením nejběžnějších modelů dynamiky výnosové křivky. Druhá část se zabývá otázkou kalibrace v rámci "LIBOR Market Modelu" s jedním až třemi faktory rizika. Tyto tři modely jsou použity k ocenění swapcí pomocí Monte Carlo simulace v rámci teorie o bezarbitráži představené v první části. Výsledkem práce je zjištění, že nejlépe jsou swapce oceněny pomocí modelu s pouze jedním faktorem rizika. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Financial derivatives are financial instruments which enable investor or a debtor to optimize his/her asset/debt portfolios according to individual needs and acceptable scale of risk. Their importance in financial markets rose enormously n past ten years as well as did their traded volumes. Interest rate derivatives form a large sub-group of financial derivatives, their valuation is a large self-contained chapter within financial mathematics thanks to the unique characteristics of yield- and discount-curve dynamics. In the first part of my thesis I derive the fundamental pricing principles stemming from no- arbitrage pricing theory and introduce the most common approaches in yield curve modeling. In the second part I discuss issues of calibration in a "LIBOR Market Model" with one to three risk factors. These models are used to price swaptions with Monte Carlo simulation within the no-arbitrage framework introduced in the first part. The result of the thesis is that one factor model performs the best in pricing swaptions. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Doubrava 12.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Doubrava 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Doubrava 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 11.28 MB