velikost textu

Intestátní posloupnost v komparativním pohledu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intestátní posloupnost v komparativním pohledu
Název v angličtině:
Intestate succession in the comparative prospective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Vaňasová
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
140189
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Intestátní dědická posloupnost, nepominutelný dědic, povinný díl
Klíčová slova v angličtině:
Intestate succession, forced heir, forced portion
Abstrakt:
Mgr. Markéta Vaňasová Téma rigorózní práce: Intestátní posloupnost v komparativním pohledu ABSTRAKT Hlavním cílem této rigorózní práce na téma "Intestátní posloupnost v komparativním pohledu" je zejména komparace současné české právní úpravy dědického práva s několika zahraničními úpravami dědického práva – a to konkrétně s právní úpravou španělskou, katalánskou a mexickou. Tato práce se nezaměřuje pouze na úpravu dědického práva v hmotněprávním smyslu, ale také z hlediska úpravy procesněprávní, včetně dědění s mezinárodním prvkem. Mou ambicí při psaní této práce bylo, za pomoci platné právní úpravy, odborné, a to i zahraniční literatury a judikatury, vytvořit systematický přehled týkající se intestátní dědické posloupnosti v ČR, včetně poukázání na praktické problémy platné právní úpravy a srovnání české úpravy dědického práva s právní úpravou výše uvedených zemí.
Abstract v angličtině:
Mgr. Markéta Vaňasová Topic of the rigorous thesis: Intestate succesion in the comparative prospective ABSTRACT The main aim of this rigorous thesis named "Intestate succession in comparative prospective" is in particular comparison between current Czech legislation regarding the succession law with the legislation in the area of succession law of few other countries - namely with Spain, Catalonia and Mexico. This thesis does not deal only with the substantive law in the area of succession, but also with the procedural legislation of succesion law, including succession with an international element. My ambition, while writing this rigorous thesis, was to create a systematic overview of intestate succesion in the Czech Republic, by using the valid legislation, experts' literature (mainly foreign) and the case law; pointing out the practical problems of valid legislation and its comparison to the legislation in the area of succession law in the above mentioned countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Vaňasová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Vaňasová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Vaňasová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB