velikost textu

Osoba rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osoba rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení
Název v angličtině:
The Person of Arbitration in International Commercial Arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Mazuchová
Vedoucí:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
140185
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhodčí řízení, rozhodce, mezinárodní, povinnosti a pravomoci, spotřebitelské spory, odpovědnost.
Klíčová slova v angličtině:
Arbitration, Arbitrator, international, duties and powers, consumer disputes, responsibility.
Abstrakt:
Abstrakt Tématem rigorózní práce je osoba rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení prošlo v posledních letech řadou změn. Toto řízení je velmi oblíbené nejen možností výběru rozhodce, ale i svou rychlostí a menší nákladností ve srovnání s ostatními způsoby řešení sporů. V práci bylo podrobně zanalyzováno celé řízení z pohledu osoby rozhodce, především jeho práva a povinnosti. Novelou zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů - zákon č. 19/2012 Sb., s účinností od 1.4.2012 došlo k odlišení rozhodčího řízení za účasti spotřebitele a bez něj. Součástí rigorózní práce jsou též návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the thesis is The Person of Arbitrator in International Commercial Arbitration. Arbitration has undergone a number of changes in recent years. This procedure is very popular not only for a choice of Arbitrator, but also for its speed and lower costs, as compared to the other methods of dispute resolution. In the work has been carefully analyzed the whole procedure from the viewpoint of an Arbitrator, especially his duties and powers. The amendment to Act No. 216/1994 Coll. - Act No. 19/2012 Coll., with effect from 1.4.2012 was to distinguish arbitration for consumer and without consumer. Part of the thesis are also proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Mazuchová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Mazuchová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Mazuchová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB