velikost textu

Krajní nouze a nutná obrana srovnání české úpravy s common law

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajní nouze a nutná obrana srovnání české úpravy s common law
Název v angličtině:
Necessity and self-defence comparison of Czech Law with Common Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radka Krejčíková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
140184
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nutná obrana, krajní nouze, common law
Klíčová slova v angličtině:
self-defence, necessity, common law
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá krajní nouzí a nutnou obranou v českém právu a jejich ekvivalenty v common law. Cílem této práce je představit a popsat jednotlivé instituty – krajní nouzi, nutnou obranu, nutnost, tíseň a oprávněné použití síly, jejich podmínky. Tato práce se taktéž zaměřuje na soudní rozhodnutí českých, irských, anglických a dalších soudů, jež upravují výklad zmíněných institutů. Práce analyzuje a porovná podmínky české právní úpravy a common law, které zastupuje především úprava irská. Úvod práce tvoří první kapitolu, stanovuje cíle práce a způsoby jejich dosažení. Druhá kapitola představuje obecný úvod, ve kterém se popisují jednotlivé rozdíly systému práva kontinentálního a angloamerického. Třetí kapitola se ve třech podkapitolách věnuje vymezení postavení krajní nouze a nutné obrany v národních úpravách. Tato kapitola teoreticky rozebírá zařazení daných institutů do kontextu národních úprav a popisuje jejich základní znaky. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě krajní nouze a jejím ekvivalentům v common law. Jsou vysvětleny jednotlivé podmínky, zároveň jsou prezentovány na soudních rozhodnutích. Součástí této kapitoly je i rozbor možného vybočení z daných podmínek a jeho řešení v rovině trestněprávní. Pátá kapitola se zabývá pojmem nutné obrany nejprve v České republice, následně v Irsku a v Anglii. V každé podkapitole jsou definovány základní podmínky nutné obrany v národní úpravě. Zároveň jsou rozebrány a analyzovány případy z judikatury u každé podmínky samostatně i v jejich vzájemné souvislosti. V rámci rozebrání podmínek nutné obrany se jedna část zabývá i možným vybočení z podmínek jednání. Poslední kapitola se týká finálního srovnání rozebíraných institutů v rámci odlišných právních systému. Podkladem pro srovnání je především úprava česká a irská. Práce byla vypracována podle platné právní úpravy k 1. únoru 2015.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the necessity and self-defense under the laws of the Czech Republic and their equivalents in the common law. The aim of the thesis is to introduce and describe each institute – necessity, self-defence, duress by threats, duress of circumstance and lawful use of force and their conditions for application. This paper also focuses to decisions of Czech, Irish, English and another courts which modified interpretation of mentioned institutes. The thesis analyses and compares conditions of Czech law and common law, which is represented mainly by Irish law. Introduction of thesis forms first chapter, it sets out aims and the methods used for achieving them. Second chapter presents general introduction where it is described differences of civil law and common law. Third chapter is divided into three subchapters and focuses on the position of necessity and self-defence in national law. This chapter theoretically analyses the position of institutes in justification in the context of national adaptation and describes their basic features. The fourth chapter deals with legal regulation of the necessity and its equivalents in the common law. Individual conditions are explained and presented on individual judicial decisions. Part of this chapter is even an analysis of possible excess from given conditions of the necessity and its solution from the criminal point of view. The fifth chapter focuses on the term of self-defence first in the Czech Republic then in Ireland and England. In each subchapter, basic conditions of self-defence under national laws are defined. Case law is also analysed with respect to each condition individually and in context. Within analysing the requirements of self- defence, one part deals with possible excess from the condition of acting. The last chapter concerns comparison of the analysed institutes within the limits of different legal system. The background for this comparison is in particular Czech and Irish regulation. This thesis was written in accordance with the applicable law on February 1st, 2015.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Krejčíková 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Krejčíková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Krejčíková 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB