velikost textu

Ochrana statků osobnostních v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana statků osobnostních v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Covert personal goods in labour relation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Kabát
Oponenti:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
140183
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobnosti, pracovněprávní vztahy, zákoník práce
Klíčová slova v angličtině:
personality protection, working legal relations, labour code
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá ochranou statků osobnostních v pracovněprávních vztazích. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá charakteristikou a vývojem úpravy práva na ochranu osobnosti. Dále se tato úvodní část věnuje pramenům upravující ochranou osobnosti včetně ústavního a občanskoprávního vymezení. Druhá část práce se již věnuje ochraně statků osobnostních v pracovněprávních vztazích. V práci je kladen důraz především na ochranu soukromí zaměstnanců a to zejména ve vztahu k technologickému vývoji a k ochraně majetkových práv zaměstnavatelů. Stranou ovšem nezůstává právní ochrana života a zdraví v pracovněprávních vztazích. Je také zmíněna ochrana občanské cti a lidské důstojnosti, jména a projevů osobní povahy. Vynechána nebyla problematika promlčitelnosti náhrady nemajetkové újmy v penězích a použitelnost "nezákonného" důkazu v občanském soudním řízení. V práci je také nastíněna právní úprava obsažená v novém občanském zákoníku. Závěr práce je pak věnován ochraně osobních údajů a rovnému zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous work occupy by farms protection in personal and labour law relations. Rigorous work is divided on two part. First part deal with characteristic and development adjustment of law as concern personal protection. Next , in this introducing part devote adjustment of personal protection including institutional and civil delimitation. Second part deal with farms protection in personal and labour law relations. At rigious work lay contains above all protection employees privacy mainly in relation to technological development and protection employees law of property. No forgotten life and healthy law protection in working law relation. Itś also mentioned civic honour and dignity protection , name and personal nature. No skip problems of subject to the statue of compensation limitations no property money detriment and usability illegal proof in civic court process. In rigious work is indicate legal adjustment contained in new civic code of law. Rigious work ending by devote protection of personal date, well treatment and ban discrimination in legal working relations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Kabát 966 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Kabát 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Kabát 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB