velikost textu

Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům ve světle nového občanského zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům ve světle nového občanského zákoníku
Název v angličtině:
Establishment and Termination of Ownership Right to Land in Light of the New Civil Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Drábková
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
140180
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vznik a zánik vlastnického práva pozemek nový občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
establishment and termination of ownership right land New Civil Code
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce pojednává o možných způsobech vzniku a zániku vlastnického práva k pozemkům podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v návaznosti na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 31. prosinci 2013, a o dalších vybraných souvisejících aspektech. Po úvodním vymezení základních pojmů jsou vymezeny charakteristické vlastnosti půdy, resp. pozemků, a jejich vliv na vlastnické právo. Následující část práce se zabývá jednotlivými způsoby vzniku a zániku vlastnického práva k pozemkům. Tato část systematicky vychází z § 132 zákona č. 40/1964 Sb., který rozlišoval nabývání vlastnického práva na základě smlouvy, dědění, rozhodnutí státního orgánu a jiných skutečností stanovených zákonem. Následující část práce podává stručný výklad o problematice katastru nemovitostí a zápisů v něm. Poslední část práce obsahuje shrnutí relevantních závěrů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorous thesis deals with possible ways of establishment and termination of ownership right to land under Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, in relation to Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, as of 31 December 2013, and certain other aspects connected therewith. After brief analysis of underlying terms, specific features of land (land plots, respectively) and their influence on ownership right are determined. The following part of this thesis is focused on individual ways of establishment and termination of ownership right to land. This part is based on Section 132 of Act No. 40/1964 Coll., which distinguished acquisition of ownership right on the basis of an agreement, inheritance, decision of state body and other legal reasons stipulated by law. The following part of this thesis also briefly analyzes aspects of cadastral registry and entries therein. The last part of this thesis contains a summary of relevant conclusions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Drábková 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Drábková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Drábková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB