velikost textu

Kolektivní správa autorských práv k dílům hudebním v českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní správa autorských práv k dílům hudebním v českém právu
Název v angličtině:
Collective management of musical works in Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Matějičný
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
140179
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní správa, Hudební dílo, Autorské právo
Klíčová slova v angličtině:
Collective Management, Musical Work, Copyright Law
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této práce je kolektivní správa hudebních děl v České republice. Autorské právo je samostatným druhem oblasti nazývané právo duševního vlastnictví a jeho cílem je ochrana autorských děl. Nehmotná povaha těchto děl je pak důvodem jejich snížené možnosti ochrany samotnými autory. To je také důvod, proč se autoři začali sdružovat za účelem společné ochrany jejich práv a začali zakládat kolektivní správce. Díky nim mohou lépe ochraňovat svá práva a prosazovat společné zájmy. Při plnění této činnosti jednají kolektivní správci vlastním jménem avšak na účet zastupovaných autorů. Kolektivní správci zastupují zejména dva druhy majetkových práv- mechanická práva (rozmnožování, pronájem, atd.) a provozovací práva (koncerty, reprodukovaná hudba atd.). Díky celosvětovému boomu internetového pirátství příjmy z mechanických práv na počátku 21. století drasticky klesly. V souladu s tímto trendem klesl i význam mechanických práv v jejich původní podobě. Díky tomu je obsah této práce zaměřen spíše na provozovací práva, která jsou spojena se sdělováním děl veřejnosti. Význam mechanických práv se přesouvá na internet a promítá se i v rámci tzv. náhradních odměn vybíraných v souvislosti s výkonem práva na pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu. Těmto tématům jsou věnovány i speciální kapitoly. Provozovací práva se dále dělí v souvislosti s druhem užití děl do pěti kategorií: živé provozování (v rámci koncertu, divadelního představení, atd.), provozování ze záznamu (užití děl v rámci hospod, obchodů či hotelů, diskoték atd.) vysílání děl v televizi a rozhlase, provozování tohoto vysílání a samozřejmě také přenos těchto děl. Každému druhu výše uvedených práv je věnována samostatná kapitola. Kolektivní správci se povětšinou dělí dle druhu děl, v rámci kterých spravují práva (hudební díla, dramatická, audiovizuální a literární díla atd.). Tato práce je zaměřena na kolektivní správu hudebních děl, jelikož mají daní správci největší tradici a povětšinou se řadí i mezi největší kolektivní správce. Za hudební díla se pak považují díla skladatelů a textařů, kterým současný autorský zákon přiznává ochranu 70 let od smrti daného autora. V České republice je kolektivní správa založena na bázi legálního monopolu a proto ze zákona může k jistému druhu děl vykonávat kolektivní správu pouze jeden kolektivní správce. V České republice vykonává tuto činnost pro hudební díla OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. založený v roce 1919, a jež je v současnosti co do příjmů největším kolektivním správcem ze všech šesti správců působících v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is Collective management of musical works in Czech Republic. Copyright law is specific area of Intellectual property law that protects copyright works. Intangible character of copyright law is the reason of lower level of possible protection by the right holders themselves. This is the reason why copyright holders unite in associations so called Collective management associations (CMA). CMA can ensure better protection than right holders themselves and push ahead their interests. CMA acts in their names but on the account of the right holders. CMA mainly protects two types of rights- mechanical rights (reproduction, renting etc.) and performing rights (concerts, background music etc.). Because of worldwide boom of internet piracy, income from mechanical rights in the beginning of 21st century drastically declined. In accordance with this trend declines the importance of mechanical rights in their original form. That's why this thesis is concern mainly on performing rights that are connected on communication to the public. The importance of mechanical rights is carrying on the internet and also on private copying levies which are also mentioned in special chapters. Performing rights are divided according to the type of usage into five categories of rights: live performing (concerts, theatre, etc.), performing of recorded music (background music in pubs, stores or hotels, dance parties, etc.), TV or radio broadcasting, using of broadcasting in public places and also transmission of these rights. Each category of right is mention in specific chapter in this thesis. CMAs are divided according to the types of works that are protecting (musical works, dramatic, audiovisual and literary works etc.). This thesis is concerned on musical works because their protection has a longest tradition and CMA concerned on this type of works are also much bigger that the others. Musical works are works of writers and composers and according to the Czech copyright act they are protected for 70 years from the death of the certain right holder. Collective management of musical works in Czech Republic is provided by OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílum hudebním, o.s. which was established in 1919 and nowadays is the biggest from all of the six CMAs in Czech republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Matějičný 989 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Matějičný 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Matějičný 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 188 kB