velikost textu

Studium magnetických domén pomocí mikroskopie magnetických sil

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium magnetických domén pomocí mikroskopie magnetických sil
Název v angličtině:
Magnetic Domain Imaging Using Magnetic Force Microscopy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivo Kalabis
Vedoucí:
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Id práce:
140150
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mikroskopie atomárnách sil, mikroskopie magnetických sil, feromagnetismus, doménová struktura,
Klíčová slova v angličtině:
Atomic Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy, ferromagnetism, domain structure
Abstrakt:
Tato práce se věnuje problematice studia magnetických domén pomocí mikroskopie magnetických sil. Podává úvod do mikroskopií sondou s důrazem na technické detaily jako je kalibrace a vady skenerů. Byli ověřeny kalibrace dvou různých mikroskopů (Bruker Dimension Edge a attoAFM/MFM Ixs), na kterých následně proběhlo samotná studium magnetických domén. Na prvním mikroskopu byla za pokojové teploty změřena tenká vrstva granátu (YSm)3(FeGa)5O12 a porovnána s metodou Kerrovy mikroskopie. Na druhém mikroskopu (attoAFM/MFM Ixs) jsme se zabývali vývojem domén jednoosého feromagnetu UCoGa při nízkých teplotách (pod a v okolí Curieovy teploty Tc = 48 K) včetně závislosti na magnetických polích. Bylo změřeno několik závislostí monokrystalu UCoGa pro různé (nízké) teploty a pro různá magnetická pole.
Abstract v angličtině:
This work deals with problem about study of magnetic domains by magnetic force microscopy. We introduce scanning probe microscopy with a focus on technical details such as calibrations and scanner defects. The calibrations were checked on two different microscopes Bruker Dimension Edge and attoAFM/MFM Ixs. The microscopes where then used for magnetic domains studies. On first microscope at room temperature was measured thin film of garnet (YSm)3(FeGa)5O12 and it was compared with Kerr microscopy. On second one (atto AFM/MFM Ixs) we dealt with evolution of domains in uniaxial ferromagnet UCoGa at low temperatures (under and around Curie temperature Tc = 48 K) including dependency on magnetic fields. There were measured several dependences of single crystal UCoGa for different (low) temperatures and different magnetic fields.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivo Kalabis 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivo Kalabis 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivo Kalabis 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Veis, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 154 kB