velikost textu

Formy a funkce přímé řeči v žánrové struktuře novinových zpráv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formy a funkce přímé řeči v žánrové struktuře novinových zpráv
Název v angličtině:
The Function of Direct Forms of Presentation in the Generic Structure of Newspaper Reports
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Zuzana Urbanová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Libuše Hornová
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Id práce:
140077
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (N7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Přímé a nepřímé formy podání řeči, částečná citace, heteroglosie, dialog, perspektiva, žánr, novinová zpráva, orbitální struktura, nukleus, satelit, objektivita, australská škola, systémová funkční gramatika
Klíčová slova v angličtině:
Direct and non-direct forms of presentation, partial quotation, monoglossia, heteroglossia, dialogue, perspective, genre, hard news, orbital structure, nucleus, satellite, reporter voice, the Sydney School, Systemic Functional Linguistics
Abstrakt:
Zuzana Urbanová Formy a funkce přímé řeči v žánrové struktuře novinových zpráv Abstrakt Dizertační práce se zabývá užitím přímých forem podání řeči v žánru novinové zprávy britského seriózního tisku. Klasifikace forem podání řeči je založena zejména na přístupu prezentovaném v Semino a Short (2004) a klade důraz na jejich deiktické a syntaktické vlastnosti, které jsou interpretovány na základě obecných konceptů z oblasti pragmatiky, např. perspektivy, věrnosti podání a role podavatele či původního mluvčího. Práce se zabývá různými typy přímých forem podání řeči, např. přímou a volnou přímou řečí a kombinovanými formami, tj. nepřímými formami s částečnou přímou citací. Druhá část práce spočívá v žánrové analýze novinové zprávy, pro niž je základním východiskem White (1998). Na žánr je nahlíženo z pohledu australské školy, která navazuje na principy systémové funkční lingvistiky M. A. K. Hallidaye. Pro žánr novinové zprávy je charakteristická tzv. orbitální struktura, tvořena nukleem a specifikujícími satelity (White 1998). Výskyt přímých a kombinovaných forem v orbitální struktuře je vysvětlován s ohledem na jejich deiktické, syntaktické a pragmatické vlastnosti, na roli a specifika nukleu a jednotlivých satelitů a na funkci novinové zprávy jako celku. Funkce novinové zprávy a forem podání řeči je interpretována na pozadí obecných konceptů heteroglosie, dialogu a objektivity. Klíčová slova Přímé a nepřímé formy podání řeči, částečná citace, heteroglosie, dialog, perspektiva, žánr, novinová zpráva, orbitální struktura, nukleus, satelit, objektivita, australská škola, systémová funkční gramatika
Abstract v angličtině:
Zuzana Urbanová The Function of Direct Forms of Presentation in the Generic Structure of Newspaper Reports Abstract The thesis deals with the employment of direct forms of presentation in the genre of hard news. The texts for the analysis were excerpted from the main British broadsheet newspapers. The classification of forms of presentation is based on Semino and Short (2004) and focuses on their deictic and syntactic properties, interpreted in terms of the pragmatic concepts of perspective, faithfulness claims and the role of the reported and reporting speaker. Attention is paid to various direct forms, including direct speech, free direct speech and combined forms, i.e. non-direct forms appearing with a partial direct quote. The thesis draws heavily on the work by White (1998), whose approach to genre is informed by the ideas proposed by the Sydney School and Systemic Functional Linguistics. Hard news is characterised by the orbital generic structure, consisting of the nucleus and a number of specifying satellites (White 1998). The occurrence of direct and combined forms of presentation is explained by their deictic, syntactic and pragmatic properties, the generic role and characteristic features of the nucleus and individual satellites, and the overall function of hard news. The function of hard news and forms of presentation is also discussed in terms of the more general concepts of heteroglossia, dialogue and reporter voice, referring to the absence of authorial evaluation in the text. Key words Direct and non-direct forms of presentation, partial quotation, monoglossia, heteroglossia, dialogue, perspective, genre, hard news, orbital structure, nucleus, satellite, reporter voice, the Sydney School, Systemic Functional Linguistics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zuzana Urbanová, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Zuzana Urbanová, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zuzana Urbanová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zuzana Urbanová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Libuše Hornová 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB