text size

Československá námořní plavba (1948-1989)

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Československá námořní plavba (1948-1989)
Titile (in english):
Czechoslovak Ocean Shipping (1948-1989)
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Opponents:
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Thesis Id:
140043
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Study programm:
History (P7105)
Study branch:
Modern Economic and Social History (XMHD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
14/02/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Centrálně plánovaná ekonomika, Československo, Čínská lidová republika, námořní plavba, námořník, socialismus, studená válka, zahraniční obchod.
Keywords:
Centrally planned economy, Cold War, Czechoslovakia, foreign trade, ocean shipping, People’s Republic of China, seafarer, socialism.
Abstract (in czech):
DISERTAČNÍ PRÁCE ABSTRAKT ČESKOSLOVENSKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, 1948–1989 CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, 1948–1989 2016 Lenka Krátká Práce se věnuje problematice založení a rozvoje československé námořní plavby v období let 1948– 1989. Téma je zpracováno s využitím velkého množství primárních pramenů; čerpá i z relevantní sekundární literatury. Kromě toho text přináší pohled na československou námořní plavbu prostřednictvím vzpomínek bývalých československých námořníků (zaznamenaných metodou orální historie). Cílem práce je postihnout historii československé námořní plavby v širším kontextu politického, zahraničněpolitického a ekonomického vývoje Československa ve sledovaném období. Klíčový moment pro založení obchodního loďstva znamenal rok 1948, kdy specifický politický a ekonomický vývoj (země se dostala do sféry vlivu Sovětského svazu a zároveň transformovala svou ekonomiku v centrálně řízenou s absencí tržních principů) umožnil rozvoj dopravního odvětví, pro jehož fungování nemělo Československo ani přirozené podmínky, ani praktické zkušenosti. Na základě politicky motivovaného rozhodnutí se Československá námořní plavba na počátku 50. let rozvíjela ve spolupráci s Čínskou lidovou republikou, která tak obcházela embargo uvalené západními státy na nákupy lodí i provoz námořní plavby. Po ukončení spolupráce s komunistickou Čínou (1967) se československé obchodní loďstvo dále rozvíjelo. Do poloviny 70. let se značným ziskem, později podnik čelil problémům, jež souvisely s ropnými krizemi, stále horší konkurenceschopností československého zahraničního obchodu a s narušováním obchodních vazeb s tradičními odběrateli zbraní (převozy tzv. speciálních nákladů byly pro podnik velmi výnosné). Ke konci 90. let, ve svobodném tržním prostředí, flota zanikla, lodě byly prodány. Klíčová slova: centrálně plánovaná ekonomika, Československo, Čínská lidová republika, námořní plavba, námořník, socialismus, studená válka, zahraniční obchod.
Abstract:
DISERTAČNÍ PRÁCE ABSTRACT ČESKOSLOVENSKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, 1948–1989 CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, 1948–1989 2016 Lenka Krátká This work is concentrated on the topic of establishment and development of the Czechoslovak ocean shipping in the period 1948–1989. The theme is presented with using a large number of primary archive sources and relevant secondary literature. In addition, the text offers an insight into the topic through the memoirs of former Czechoslovak seafarers collected with the use of oral history method. The primary aim of this work is to capture the history of the Czechoslovak ocean shipping in a broader context of political, economic, and foreign policy development of Czechoslovakia in the given period. A key moment for founding a merchant fleet represented the year 1948, the communist coup d’état respectively, when the country came into the sphere of the Soviet Union’s influence and transformed its economy into a centrally planned one with the absence of market principles. These specific circumstances enabled to develop a transport sector which Czechoslovakia did not have either natural conditions, or practical experience with. Based on a politically motivated decision, the Czechoslovak ocean shipping in the early 1950s was developed in cooperation with the People’s Republic of China. By this way the communist China circumvented the embargo imposed by Western countries on its shipping and ships purchases. When this cooperation was terminated (1967), the Czechoslovak merchant fleet further expanded. Until the mid-1970s its development was characterized by a considerable profit; then the Czechoslovak Ocean Shipping company faced problems associated mainly with the oil crises, still worse competitiveness of Czechoslovak foreign trade and erosion of trade relationships with traditional buyers of Czechoslovak weapons and military goods (transport of this cargo was very profitable). At the end of the 1990s, in the changed economic conditions, the Czechoslovak merchant fleet terminated the operation, the ships were sold. Key words: centrally planned economy, Cold War, Czechoslovakia, foreign trade, ocean shipping, People’s Republic of China, seafarer, socialism.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 2.38 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 684 kB
Download Abstract in czech Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 218 kB
Download Abstract in english Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 292 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 609 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 919 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 82 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 230 kB
Download Defence's report 93 kB