velikost textu

Tkáňový faktor u akutních koronárních syndromů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tkáňový faktor u akutních koronárních syndromů
Název v angličtině:
Tissue factor in acute coronary syndromes
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
Id práce:
140010
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (13-710)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ateroskleróza a její komplikace jsou na prvním místě v příčinách úmrtí v průmyslově rozvinutých zemích. V České republice je stále více než 50% úmrtí spojeno s kardiovaskulárními chorobami, hlavně s akutním koronárním syndromem. Přitom ještě před 100 lety byly kardiovaskulární choroby dle statistik příčinou přibližně 10% úmrtí. Tento strmý nárůst je dáván do spojitosti s výrazně vyšším výskytem rizikových faktorů akcelerované aterosklerózy – hypertenzí, hyperlipoproteinémií, kouřením, obezitou a diabetem. Tento trend se u nás zastavil na konci osmdesátých let a od té doby má klesající tendenci. Je to dáno úspěšnou primární i sekundární prevencí: důslednou léčbou hypertenze, změnou stravovacích návyků, která vedla k poklesu průměrné hladiny cholesterolu na 5.88 mmol.l-1 a poklesem počtu kuřáků . Nedaří se však ovlivnit procento obezity (průměrný body mass index u mužů 28.1) a s ní spojené inzulinové rezistence (Bruthans 2000, Cífková et al. 2002). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this review are summarized essentials of the physiology and the pathophysiology of TF in terms of the literature sources. But still, until today, there are many questions to be answered: the source and the level of TF in healthy subjects, the method how to measure the “trombogenic” potential of TF because its role in many biological processes, the “normal” levels, the possible impact of risk factors and possibility of risk stratification of “healthy” subjects according to the levels of TF like marker of the blood with procoagulant potential. Answering these questions and impact of the blocking of TF as a therapeutical approach in acute coronary syndromes is a challenging field of investigation in blood coagulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Malý, Ph.D. 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Malý, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Malý, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. 366 kB