velikost textu

Prožívání ztráty dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prožívání ztráty dítěte
Název v angličtině:
Experiencing loss of child
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Zora Světlíková
Oponenti:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Id práce:
139974
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ztráta dítěte, zármutek, trauma, vyrovnání se se ztrátou, komplikované truchlení
Klíčová slova v angličtině:
loss of a child, grief, trauma, coping with loss, complicated grief
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Prožívání ztráty dítěte“ se zabývá psychologickými aspekty adaptace na ztrátu dítěte. Jejím hlavním cílem je zmapovat podpůrné aspekty, které této adaptaci napomáhají, a aspekty, které jí naopak komplikují. Dalším cílem je zjistit, jak tato ztráta ovlivňuje jedince i jeho další život a popsat samotný proces ztráty dítěte. Teoretická část rigorózní práce se zaměřuje na téma ztráty blízké osoby a blíže popisuje specifika ztráty dítěte. Autorka pomocí dostupné literatury mapuje proces truchlení a jeho projevy. Vymezuje proměnné, které adaptaci na ztrátu dítěte ovlivňují, a zaměřuje se na souvislosti ztráty dítěte s komplikovaným truchlením. Zabývá se také dopady ztráty dítěte na jedince a případnými možnostmi intervence. Empirická část zjišťuje podpůrné aspekty, které přispívají ke zvládnutí této ztráty, a aspekty, které ji naopak znesnadňují. Zároveň mapuje samotný proces ztráty dítěte a její dopady na další život jedince. Zaměřuje se také na potřeby pozůstalých rodičů. Výzkumné šetření sestává z deseti individuálních hloubkových rozhovorů se ženami, které ztrátu dítěte prožily. Tyto rozhovory jsou podrobeny kvalitativní analýze metodou Interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výzkumnou sondu doplňuje Škála přístupu k zármutku (AAG), jež znázorňuje míru vyrovnanosti se ztrátou. Na základě výsledků kvalitativního šetření jsme identifikovali čtyři hlavní podpůrné aspekty v adaptaci na ztrátu dítěte – sociální oporu, vlastní aktivitu, odbornou pomoc a víru. Hlavními znesnadňujícími aspekty se jevila být zejména absence sociální opory a přidružené sekundární krize. Dále jsme zjistili, že ztráta dítěte přinesla do života jedinců i některé pozitivní dopady, jako například obrat k pomoci druhým a změnu hodnotové orientace. Klíčová slova: ztráta dítěte, zármutek, trauma, vyrovnání se se ztrátou, komplikované truchlení
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis „Experiencing loss of child“ deals with the psychological aspects of adaptation to the loss of a child. Its main objective is to analyse the supporting factors that help the adaptation and factors that make the process of adaptation more difficult. Furthermore, we intended to find out how such loss influences individuals and their subsequent life and to describe the process of the loss of a child as such. The theoretical part of the thesis focuses on the issue of the loss of a close person and details the specifics of the loss of a child. Based on available literature the author explores the process of grieving and its manifestations and determines the variables that influence the adaptation to a child loss with a focus on the connection between the loss of a child and complicated grieving. She also evaluates the impact of the child loss on the individual and the potential for intervention in the process. The empirical part determines both the factors that help to cope with such loss and factors that make the adaptation more complicated. It also describes how the loss influences the life of the individual and focuses on the needs of the bereaved parents. The data gathering consisted of ten individual in–depth interviews with women which experienced the loss of a child. These interviews were then qualitatively analysed using the IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) method. The research probe is complemented by Adult Attitude to Grief Scale (AAG) which shows the degree of how well the loss was coped with. Based on the results of the qualitative analysis we identified four main support aspects of adaptation to child loss – social support, individual activity, professional help and faith. The main factors complicating the adaptation are predominantly the absence of social support and associated secondary crises. Furthermore we found that the loss of a child brought some positive effects into the lives of the individuals as well, such as concentration on helping others and a change of values. Keywords: loss of a child, grief, trauma, coping with loss, complicated grief
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zora Světlíková 998 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Zora Světlíková 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zora Světlíková 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zora Světlíková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 102 kB