velikost textu

Tělesné modifikace v kyberpunku, kyberpunk v tělesných modifikacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělesné modifikace v kyberpunku, kyberpunk v tělesných modifikacích
Název v angličtině:
Body Modification in Cyberpunk,
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marie Dudziaková
Oponenti:
PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D.
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Id práce:
139959
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tělesné modifikace, kyberpunk, science fiction, literatura, tělesný hacktivismus, funkční tělesné modifikace, QRbodies, QR kód, tetování, piercing
Klíčová slova v angličtině:
Body modification, cyberpunk, science fiction, literature, body hacktivism, functional body modification, QRbodies, QR code, tattoo, piercing
Abstrakt:
Rigorózní práce Tělesné modifikace v kyberpunku, kyberpunk v tělesných modifikacích přináší pohled na průnik těchto dvou oblastí z jejich vzájemné perspektivy a sleduje, nakolik je jedno obsaženo, ovlivněno a utvářeno druhým. V první části se autorka zabývá reprezentací, podobou a úlohou tělesných modifikací ve vybraných dílech kyberpunkové literatury. Danou problematiku zkoumá kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy. Vyhodnocuje 503 zmínek o tělesných modifikacích v 7 zásadních kyberpunkových literárních dílech. Pomocí 25 proměnných těchto 503 zmínek analyzuje kvalitativně a získané poznatky hlouběji rozvádí v 7 tematických okruzích. Na základě zjištěných dat vyvozuje definici typicky kyberpunkové tělesné modifikace, kterou charakterizuje jako invazivní funkční úpravu těla, které vznikla s přispěním nových technologií. Na základě této definice se autorka ve druhé části soustředí na reálně existující tělesné modifikace, které tyto aspekty splňují. Vytváří 7 kategorií funkčních kyberpunkových tělesných úprav, které ilustruje na příkladech. Z hlediska těchto modifikací blíže mapuje situaci v České republice a zmiňuje projekt funkční tělesné modifikace nazvaný QRbodies, který vznikl v roce 2012 právě pod autorčiným vedením. Rigorózní práce Tělesné modifikace v kyberpunku, kyberpunk v tělesných modifikacích tak sleduje myšlenkový proud od vytvoření definice tělesných modifikací, která je zvláštním přínosem této práce, přes obsáhlou analýzu daných úprav těla v kyberpunkovém literárním textu. Ta dává vzniknout popisu typicky kyberpunkových modifikací, které pak autorka zkoumá v reálném světě. Tak vzniká systematický přehled, který je zároveň teoretickým rámcem pro překotně se rozvíjející oblast funkčních a technologických tělesných modifikací. Dle dostupné literatury jde o první akademickou práci, která se tomuto tématu systematicky věnuje. Klíčová slova Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis Body Modification in Cyberpunk, Cyberpunk in Body Modification examines the intersection of these two topics from their mutual perspectives and monitors the extent to which they influence and shape each other. In its first part, the author deals with the representation, form and role of body modification in selected works of cyberpunk literature. The issue analysis is carried out by means of combination of quantitative and qualitative approaches. The author quantitatively evaluates 503 mentions of body modifications on a given sample of 7 major cyberpunk literary works, using 25 variables. The qualitative analysis, structured in 7 thematic areas, amplifies the qualitative findings. From the analysis results, the author draws definition of typical cyberpunk body modification, which she describes as invasive functional modification of the body that was created with the help of modern technologies. Based on this definition, in the second part of this rigorous thesis, the author focuses on the existing body modifications that meet these aspects. She creates 7 categories of functional cyberpunk body modifications, which she illustrates by examples. From this point of view she closer monitors the situation in the Czech Republic and also mentions the associated QRbodies project that was established in 2012 under the author's direction. Thus the rigorous thesis Body Modification in Cyberpunk, Cyberpunk in Body Modification follows the train of thought from the key definition of body modification, which is of particular benefit of this work, through a comprehensive analysis of body modifications in cyberpunk literary text. This gives rise to a description of the typical cyberpunk body modification which the author later examines in real world. This creates a systematic review, which is also a theoretical framework for this rapidly developing field of functional and technological body modifications. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marie Dudziaková 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Marie Dudziaková 915 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marie Dudziaková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marie Dudziaková 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 44 kB