velikost textu

Determinace plžů rodu Radix, mezihostitelů motolic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Determinace plžů rodu Radix, mezihostitelů motolic
Název v angličtině:
Determination of gastropods of the genus Radix, the intermediate hosts of trematodes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Kateřina Mikešová
Oponent:
Luboš Beran
Id práce:
139958
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
4. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lymnaeidae, Radix, Lymnaea, ulita, Trematoda, motolice, Schistosomatidae, Trichobilharzia, Fascioloides, Fasciola, molekulární taxonomie, ITS2
Klíčová slova v angličtině:
Lymnaeidae, Radix, Lymnaea, shell, Trematoda, fluke, Schistosomatidae, Trichobilharzia, Fascioloides, Fasciola, molecular taxonomy, ITS2
Abstrakt:
ABSTRAKT Plži rodu Radix (Lymnaeidae) jsou běžnými sladkovodními měkkýši Evropy. V minulosti byly v ČR rozlišovány podle morfologie ulity druhy R. auricularia, R. peregra, R. ovata a R. ampla. Nicméně, současné studie zahrnující molekulární data odhalily, že determinace druhů založená na tradičních postupech využívajících morfologii ulit a gonád může být komplikovaná, matoucí a ne plně spolehlivá. Tvar ulity je ovlivněn konkrétními životními podmínkami plžů a ukazuje se jako velmi variabilní. Znaky na pohlavní soustavě závisí na fázi reprodukce plže, popřípadě na přítomnosti vývojových stádií motolic, která mohou způsobit parazitární kastraci. V současnosti je nejspolehlivějším přístupem molekulární taxonomie, především s využitím kombinací sekvencí DNA vybraných jaderných a mitochondriálních genů. Vzhledem k poměrné finanční i časové náročnosti molekulárních analýz se různí autoři snaží nalézt další morfologické znaky, které by mohly být použity při určování radixů v terénu, bez požadavku na náročné vybavení. Problémy v taxonomii a systematice zástupců rodu Radix mají i svůj praktický dopad při studiu životních cyklů motolic. Z pohledu humánní a veterinárními medicíny jsou nejdůležitějšími parazity spojovanými s těmito plži motolice čeledí Schistosomatidae (rody Trichobilharzia a Schistosoma) a Fasciolidae (rody Fasciola a Fascioloides). Klíčová slova: Lymnaeidae, Radix, Lymnaea, ulita, Trematoda, motolice, Schistosomatidae, Trichobilharzia, Fascioloides, Fasciola, molekulární taxonomie, ITS2
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Lymnaeid snails of the genus Radix are common freshwater molluscs of Europe. Formerly, the following species have been reported from the Czech Republic according to the morphology of the shell: R. auricularia, R. peregra, R. ovata and R. ampla. However, recent studies involving molecular data revealed that species determination based on traditional approaches employing morphology of the shell and gonads can be more complicated, confusing and not fully reliable. The shape of the shell is affected by particular life conditions of the snails and proves to be highly variable. The characteristics that can be found on gonads are dependent on the reproductive phase of the snail, and sometimes also on the presence of trematode larval stages, which can cause parasitic castration. Recently, molecular taxonomy is the most reliable approach, especially when a combination of sequences of mitochondrial and nuclear DNA is used. As molecular analyses are relatively time-consuming and expensive, some authors try to find some additional morphological features that could be used for determination of Radix snails in the field, without the need of demanding equipment. Problems in taxonomy and systematics of members of the genus Radix have a practical point in studies of trematode life cycles. From the view of human and veterinary medicine, the families Schistosomatidae (genera Trichobilharzia and Schistosoma) and Fasciolidae (genera Fasciola and Fascioloides) include the most important parasites associated with these snails. Key words: Lymnaeidae, Radix, Lymnaea, shell, Trematoda, fluke, Schistosomatidae, Trichobilharzia, Fascioloides, Fasciola, molecular taxonomy, ITS2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Kateřina Mikešová 470 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Kateřina Mikešová 2.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Kateřina Mikešová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Kateřina Mikešová 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta Luboš Beran 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 152 kB