velikost textu

Měrné teplo sloučenin R2TIn8

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Měrné teplo sloučenin R2TIn8
Název v angličtině:
Specific heat of the R2TIn8 compounds
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Kristina Vlášková
Vedoucí:
doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Id práce:
139950
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měrné teplo, magnetická struktura, antiferomagnet
Klíčová slova v angličtině:
specific heat, magnetic structure, antiferromagnet
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi antiferomagnetů Nd2TIn8, kde T = Rh, Ir a Co. Tyto sloučeniny patří do skupiny strukturně příbuzných látek RX3, RTX5 a R2TX8, které krystalizují v tetragonální struk- tuře a projevují zajímavé magnetické vlastnosti, pro sloučeniny Ce byl pozoro- ván jev supravodivosti. Navíc jsou zde uvedeny i výsledky měření na sloučenině NdPd5Al2. Na monokrystalech těchto sloučenin bylo měřeno měrné teplo, byly určeny teploty magnetických přechodů a analýzou nízkoteplotní závislosti měr- ného tepla byla určována dimensionalita magnonových excitací. Dále byly vy- počítány magnetické entropie při teplotách přechodu a z nich plynoucí základní energetické stavy iontů Nd3+ a Tm3+, zpracováním měrného tepla nad teplotou přechodu byly určeny energetické hladiny iontů v daných sloučeninách. U slouče- niny NdPd5Al2 byla tepelná kapacita měřena i při aplikaci nenulových polí, což ukazuje antiferomagnetické uspořádání této látky a její osu snadné magnetizace ve směru osy c. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with magnetic properties of antiferromagnets Nd2TIn8, where T = Rh, Ir and Co. This compounds are members of a group of structurally rela- ted compounds RX3, RTX5 and R2TX8, crystallizing in tetragonal structure, and they reveal interesting magnetic properties, for example there was observed su- perconductivity for Ce-based compounds. In addition there are shown the results of measurement of NdPd5Al2. Specific heat was measured on monocrystals. The order tempratures were determined. The dimensionalities of magnon excitations where estimated using an analysis of low-temperature dependence of specific heat. The magnetic entropies at order temperature were calculated and they were used for determining the ground states of ions Nd3+ and Tm3+. The treatment of spe- cific heat above the order temperature was used for determining the energy levels of ions in studied compounds. The NdPd5Al2 specific heat was measured at zero and nonzero external fields, this measuring reveals an antiferromagnetic order under the order temperature and the axis of an easy magnetization in direction of c axis. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Vlášková 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Vlášková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Vlášková 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. 35 kB