velikost textu

Věcná břemena s přihlédnutím k ustanovením nového občanského zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věcná břemena s přihlédnutím k ustanovením nového občanského zákoníku
Název v angličtině:
Easements with respect to new Civil Code provisions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Miluše Kadlecová
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
139941
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věcná břemena Nový občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
Easements New Civil Code
Abstrakt:
Věcná břemena s přihlédnutím k ustanovením nového občanského zákoníku Abstrakt V této rigorózní práci se zaměřuji na institut věcných břemen, řazený mezi věcná práva k cizím věcem. Rozebírám věcná břemena jak z hlediska teoretického, s ohledem na jejich pozici v systému práva, povahu právního vztahu a s tím související důsledky, a funkci, kterou mají plnit, tak z hlediska praktického, zabývajíce se jejich vznikem, změnami, zánikem a způsoby evidence a ochrany práv, která z nich vyplývají. Důsledně se snažím zmapovat předpisy, které obsahují normy vztahující se k věcným břemenům, a s ohledem na probíhající rekodifikaci soukromého práva představuji změny, které právní řád České republiky zasáhnou. Tyto změny zasazuji do kontextu aktuální právní úpravy věcných břemen a jejího výkladu, tvořeného zejména soudní judikaturou. Na rozdíl od současného občanského zákoníku je právní úprava věcných břemen v zákoníku novém, vcházejícím v účinnost s počátkem roku 2014, pojata velmi široce až kazuisticky. V okamžiku dokončení této práce nejsou ale schváleny navazující předpisy, které jsou k řádné praktické aplikaci nového občanského zákoníku potřebné.
Abstract v angličtině:
Easements with respect to New Civil Code provisions Abstract In this thesis, I concentrate on the institute of easements, which are rights to use the real property of another. I study easements from both the theoretical perspective, with respect to their position in the legal system, legal relations and their corresponding implications and the function they fulfill; and the practical perspective, elaborating on their establishment, changes, termination, recordkeeping and protection of the rights they imply. I consistently strive to map all the legislation related to easements, and present the changes that will affect the legal code of the Czech Republic with regards to the ongoing re-codification of private law. These changes affect the context of current legislation related to easements and its interpretation, consisting mainly of court rulings. In the new Civil Code which will come into force at the start of 2014, as opposed to the current Civil Code, legislation related to easements is approached from a very wide perspective, almost casuistically. However, at the time of this thesis's completion, related regulations necessary for proper application of the new Civil Code have not yet been approved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miluše Kadlecová 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miluše Kadlecová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miluše Kadlecová 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB