velikost textu

Environmentální gramotnost u studentů gymnázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální gramotnost u studentů gymnázií
Název v angličtině:
Environmental literacy of students in secondary schools
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Markéta Vacínová
Id práce:
139940
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zjišťuje environmentální gramotnost u vybraného vzorku respondentů pomocí dotazníkového šetření. Zabývá se jak teoretickou stránkou vybrané environmentální problematiky, tak i praktickou ukázkou v podobě malého výzkumu environmentální gramotnosti gymnaziálních studentů. Zmíněného výzkumu se zúčastnilo celkem 260 studentů z šesti pražských gymnázií, z nichž dvě gymnázia byla ekologického a čtyři všeobecného zaměření. Odlišná profilace obou typů škol byla základem další výzkumné otázky, která zjišťovala míru ovlivnění environmentální gramotnosti u studentů navštěvujících zmiňované typy škol. Výzkum se také zabýval otázkou, zdali je patrný určitý vývoj v environmentální gramotnosti gymnaziálních studentů v porovnání s minulými výzkumy. V rámci zjištěných výsledků výzkumu je v této práci také uvedena nabídka možných výukových programů středisek ekologické výchovy, které jsou vhodné pro rozvíjení potřebných environmentálních aktivit.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis identifies the environmental literacy of the sample respondents thanks a questionnaire investigation. It deals with both theoretical parts of selected environmental issues, as well as practical example in the form of a small research, environmental literacy of high school students. Mentioned research was participated 260 students from six schools in Prague, two were ecological specialization and four were general specialization. Different types of profiling of these schools were the basic for the next research questions, which determinates the degree of the influence of environmental literky among students attending the mentioned types of schools. The research was concern with the question, if a development is evident in environmental literacy if high school students compared with previous studies. The results found in this diploma thesis also introduce the possible range of educational programs of environmental education centres, which are suitable to develop useful environmental activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Markéta Vacínová 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Markéta Vacínová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Markéta Vacínová 11 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. 152 kB