velikost textu

Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Název v angličtině:
The Czech Republic pension system - developments after 1989 and its reform
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ing. Daniel Belčev
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Oponent:
PhDr. Ivan Duškov
Id práce:
139921
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Důchodový systém, důchodová reforma, sociální pojištění, stárnutí populace, sociální spravedlnost, celospolečenský konsensus.
Klíčová slova v angličtině:
Pension system, pension reform, social insurance, ageing population, social justice, societal consensus.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zaměřuje na analýzu reformy českého důchodového systému s tím, že pro uvědomění si příslušných konsekvencí je analyzována v kontextu celého vývoje českého důchodového systému po roce 1989. Vedle hodnotového aspektu je pozornost věnována demografickému, legislativnímu, politickému, ekonomickému, sociálnímu, institucionálnímu a mezinárodnímu aspektu organizace a financování resp. finanční udržitelnosti důchodového systému. Rovněž je kladen důraz na komparaci důchodové reformy, která je realizována koaliční vládou premiéra Petra Nečase, s koncepcí důchodové reformy opoziční České strany sociálně demokratické prizmatem kritérií rozpočtové odpovědnosti, kvality života důchodců, solidarity, sociální spravedlnosti, ekvivalence a odolnosti důchodové reformy v čase. Teoretickými východisky jsou teorie path dependency, teorie institucionalismu, teorie Welfare State, teorie korporativismu a kriteriální ukotvení reformy. V rigorózní práci je uplatněna metoda analýzy sekundárních dat a metoda komparativní analýzy. Pro získání sekundárních dat jsou využity metody vyhledávání dokumentů a datových záznamů.
Abstract v angličtině:
Abstract The present thesis focuses on the analysis of the Czech pension system reform. In order to understand the respective consequences, the analysis is put into the context of the development of the Czech pension system after 1989. In addition to the value aspect, attention is paid to the demographic, legislative, political, economic, social, institutional and international aspects of the pension system, its arrangement, financing and financial sustainability. The comparison of the pension reform implemented by the coalition government of Prime Minister Petr Nečas with the concept of pension reform of the opposition Czech Social Democratic Party by the criteria of budgetary responsibility, quality of life of pensioners, solidarity, social justice, equivalence and resilience of pension reform in time is also emphasised. Theoretical bases include the theory of path dependency, the theory of institutionalism, the welfare state theory, the theory of corporatism and the criterion anchoring of the reform. The present thesis applies the method of analysis of secondary data and the method of comparative analysis. To obtain secondary data, methods of document and data record searching are utilised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Daniel Belčev 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Daniel Belčev 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Daniel Belčev 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Duškov 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB