velikost textu

Systémová korupce v Liberci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémová korupce v Liberci
Název v angličtině:
Systemic corruption in Liberec
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ivan Langr
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Cejp, CSc.
Id práce:
139916
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
korupce, systémová korupce, postkomunistická korupce, klientelismus, Liberec, liberecká radnice, protikorupční politika, systémové řešení
Klíčová slova v angličtině:
corruption, systemic coruption, post-communist corruption, clientelism, Liberec, Liberec city hall, anti-corruption reform, systemic solution
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit?“ se zabývá tématem systémové korupce a klientelismu a jejich rolí v postkomunistické společnosti. Práce je koncipována jako případová studie (Yin 1994, 2003, Flyvbjerg 2006, 2011), jejíž teoretický rámec překračuje běžné koncepty korupce (public office, market centered theory, public interest) a staví na teoriích systémové korupce (Caiden & Caiden 1977, resp. Caiden 2003, Johnston 1998, Wallis 2006, Stefes 2004, 2007, Jowitt 1992 aj.), jejich dopadech na společnost v oblastech vládnutí, občanských svobod, sociální soudržnosti a veřejné ekonomiky. Empirická část práce pak zkoumá projevy obou fenoménů na příkladu liberecké radnice; výzkum je zhruba ohraničen lety 1998 – 2010, kdy se v mediálním i politickém diskurzu nejvíce projevuje faktor propojení vedení města a stavební lobby. Cílem výzkumu je na jednotlivých případech chování a jednání politické reprezentace, úředníků a četných ekonomických subjektů identifikovat a ověřit naplnění indikátorů systémové korupce a klientelismu, stanovené v preempirické části práce. Metodicky rigorózní práce staví na hloubkových rozhovorech s aktéry (politici, úředníci, orgány činné v trestním řízení aj.), studiu a analýze nejrůznějších dokumentů (zápisy a podkladové materiály rady a zastupitelstva města, smlouvy, faktury aj.), studiu a analýze politického a mediálního diskurzu. Zcela podrobně se empirická část zabývá kauzami prodeje spalovny, stavby hokejové arény či průmyslové zóny Sever a rolí politicko- ekonomické lobby v nich, systémem kontrahování veřejných zakázek libereckou radnicí na pozadí dvou aspektů, jímž je způsob zadávání (nejčastěji omezené řízení formou více zájemcům) a úzký okruh poptávaných firem, jakož i propojením tohoto systému na financování místního hokejového klubu. Samostatně pak práce pojímá problematiku přípravy mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 a s ní spojené nezákonnosti. Navazující část zkoumá roli úředníků liberecké radnice v systémověkorupčním prostředí, které se na jedné straně navenek projevuje v jejich nucených odchodech, na straně druhé nejrůznějšími benefity, bonusy a velkorysým finančním odměňováním. Následně pak práce přibližuje jednak případy ostrakizace whistleblowerů a politických protivníků systémověkorupční sítě, jejich zastrašování či terorizování a odvolávání z funkcí a v opačném pohledu pokusy o imunizaci korupce jejími samotnými aktéry. Závěrečná pasáž se zabývá možnostmi, jak systémovou korupci řešit. V reálu často užívaný koncept principal – agent staví do kontradikce se systémovým řešením, (Stefes 2007, Rothstein 2007, Frič 2012, Persson, Rothstein, Teorell 2013 aj.) jako je institut vnějšího principala, teorie velkého třesku či radikální změna financování politických stran jakožto hlavních aktérů systémové korupce. Pro řešení systémové korupce v Liberci pak navrhuje čtyři nezbytné podmínky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis „Systemic corruption in Liberec. How to deal with it?” focuses on the problematics of systematic corruption and clientelism in post-communist society. It is launched as a case study (Yin 1994, 2003, Flyfbjerg 2006, 2001) whose frame remarkably exceeds ordinary corruption models (public office, market centered theory, public interest) and is based on systematic corruption model theories (Caiden, and Caiden 1977, Caiden 2003, Johnston 1998, Wallis 2006, Stefes 2004, 2007, Jowitt 1992 etc.), and eventually their effect emerged in the areas of the government system, civil freedom, social cohesion and public economy. Empiric part consequently covers both phenomena showing the case of the Liberec city hall, the research itself is bounded by the years 1998-2010, when the connection between the city government and construction lobby reveals in an intense political and medial point of view. The research is made to identify and prove the figures of systematic corruption and clientelism based on the individual affairs of political representatives, office workers and various economic entities. Metodically the paper is built up on elaborate interviews (politicians, officers, prosecuting authorities etc.), document analysis (reports and materials of the city council and municipal government, contracts, invoices etc.), political, medial studies and analysis. The empiric part deeply concerns the cases regarding the incinerator plant, the ice-hockey arene as well as the industrial zone-North, analysing the part of political- economic lobby involved. The study describes two essentials figures of issuing public orders made by the Liberec city hall (mostly limited proceedings by more bidders) and a restricted number of requested firms in hand with the financial support of the local ice-hockey team. The problematics of the World Championship 2009 with all the illegal occurances is discussed separetely. Subsequently the work deals with the role of the office workers referring to the corruption environment which can be seen in their numerous benefits, bonuses and excessive perks as well as in their intransparent dismissals. Then the thesis opens the cases of ostrakism of whistlerblowers and political rivals in the corruption environment, their intimidation, terrorizing, dismissals, forced resignations and eventually the efforts to immunize corruption by its actors. Final part of the thesis focuses on possibilities how the systemic corruption deal with. Principal – agent approach, which is recently often used in politics, the paper sees in contrast to systemic solution (Stefes 2007, Rothstein 2007, Frič 2012, Persson, Rothstein, Teorell 2013 aj.) such as the external principal, the Big Bang Theory or radical transformation of political parties (i. e. one of the main actors of systemic corruption) funding. Then paper offers four essential requirements for a solution of systemic corruption in Liberec.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ivan Langr 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Ivan Langr 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ivan Langr 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ivan Langr 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Cejp, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB