velikost textu

Current Accounts in Monetary Union: The Role of Euro, Fiscal Policy and Financial System

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Current Accounts in Monetary Union: The Role of Euro, Fiscal Policy and Financial System
Název v češtině:
Běžné účty v měnové unii: Role Eura, fiskální politiky a finančního systému
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Olešňaník
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Id práce:
139859
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
current account, monetary union, fiscal balance, euro
Klíčová slova v angličtině:
bežný účet, menová únia, fiškálna rozpočet, euro
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá dôsledkami eura na bežné účty krajín, ktoré ho používajú. Najskôr sumarizuje implikácie teoretických modelov a výsledky empirických štúdii venovaných problematike bežných účtov a možných dopadov menovej únie na tieto vzťahy. V druhej časti prezentujeme výsledky kvantitatívnej analýzy zameranej na možné štrukturálne zmeny spôsobené spoločnou menou. Pri regresii bol použitý panelový odhad s fixnými, časovo-špecifickými efektmi. Na základe našich výsledkov nemôžeme definitívne potvrdiť hypotézu postulujúcu vplyv eura na správanie bežných účtov ako takých, ale môžeme potvrdiť jeho vplyv na miery úspor a investícii. Navyše sme skúmali možnosť zmeny vzťahu medzi fiškálnymi deficitmi a deficitmi bežných účtov, ktoré by mohli byt pripísané spoločnej mene. V tomto prípade sme našli dôkaz zvýšenej citlivosti bežných účtov na vývoj fiškálnych ukazateľov a teda zníženej miery rikardiánskej odozvy súkromného sektora. Navyše sme potvrdili úlohu finančného sektora na bilancie bežného účtu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis examines the implications of euro for current account balances of countries using it. First, we summarize the main theoretical and empirical findings about determinants of current account deficits and possible implications of monetary union. Second, an empirical analysis of possible effects of single currency on current account is presented. We employ time-specific fixed effect estimator, corrected for possible endogeneity between fiscal policy stance and current account deficits. Our results support hypothesis of certain impact on current account balances as such. We also document positive effect of single currency on gross saving and investment rates. Our regression indicates that the role of fiscal balance and financial sector increased with introduction of single currency therefore implying less Ricardian behavior of private sector in eurozone. We further examined eventual break in the relationship between fiscal and current account balances suggesting that eurozone economies tend to become less Ricardian. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Olešňaník 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Olešňaník 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Olešňaník 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB