velikost textu

Asset Price Bubbles: Real Estate Markets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asset Price Bubbles: Real Estate Markets
Název v češtině:
Cenové bubliny aktiv: data z trhu nemovitostí
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jakub Mrhal
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
PhDr. Pavel Streblov
Id práce:
139858
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cenové bubliny, realitní trh, imputovaný nájem, nemovitostní cenový model
Klíčová slova v angličtině:
price asset bubbles, real estate market, user cost, real estate price model
Abstrakt:
Abstrakt Tato studie se zabývá cenovými bublinami aktiv a možnými metodami jejich identifikace. Následně se zaměřuje na cenový mechanismus realitního trhu, kdy definuje uživatelské náklady či imputovaný nájem jako souhrnný odhad nákladů a příjmů spojených s vlastnictvím nemovitosti, jako jsou cena kapitálu, míra znehodnocení, daně z nemovitosti a z příjmu, dodatečné riziko aktiva a očekávané zhodnocení aktiva. Dále sestavujeme loglineární regresní modely které odhadují aktuální cenové hladiny nájmů a cen vybraných segmentů nemovitostí. Tyto cenové hladiny následně porovnáváme s uživatelskými náklady. Toto srovnání nám poskytuje informaci o aktuálním stavu cen na Pražském realitním trhu v předmětných segmentech. Studie dochází k závěru, že všechny sledované segmenty jsou z dlouhodobého hlediska nepatrně podceněny.      
Abstract v angličtině:
Abstract This study deals with asset price bubbles and possible approaches for their identification. Afterwards focuses on real estate pricing mechanism and defines user cost or alternatively imputed rent as sum of all cash-flows connected to owning real estate property. These cash-flows consist of capital cost, depreciation rate, personal income and property taxes, additional asset risk and expected capital gain. Then we construct loglinear regression models for estimating recent price levels of purchase and renting for several segments on the real estate market. These estimated price levels after that compare with user costs. Comparison provides us with information about potential mispricing on Prague real estate market in examined segments. Study concludes that from long run point of view, all subjected segments are slightly underpriced.      
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jakub Mrhal 6.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jakub Mrhal 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jakub Mrhal 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Streblov 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.2 MB
Stáhnout Errata PhDr. Jakub Mrhal 181 kB