velikost textu

Vzdělává ISS FSV UK své studenty v souladu s potřebami trhu práce? (Evaluační případová studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělává ISS FSV UK své studenty v souladu s potřebami trhu práce? (Evaluační případová studie)
Název v angličtině:
Does ISS FSV UK prepare the Students for Actual Needs at the Labor Market?
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Václav Blahovec
Vedoucí:
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Oponent:
PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup
Id práce:
139851
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zaměstnatelnost, vzdělání, vysoká škola, zaměstnavatel, evaluace, logický model, zainteresovaná strana, zájmy
Klíčová slova v angličtině:
Employability, education, university, employer, evaluation, logic model, stakeholder, interests
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Vzdělává ISS FSV UK své studenty v souladu s potřebami trhu práce?“ pojednává o vztahu mezi terciárním vzděláním absolventů a jejich uplatněním na trhu práce. V teoretické části se práce zabývá významy vzdělání ve vztahu k zaměstnatelnosti absolventů. Metodologická část přibližuje tento vztah na případové studii Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako výzkumná metoda je k řešení hlavního cíle práce zvolena evaluace. Analytická část postupně odhaluje koncepční model evaluovaného programu, zainteresované strany a jejich zájmy a nakonec odpovídá na evaluační otázky práce o míře plnění jednotlivých kompetencí zaměstnatelnosti absolventů ISS FSV UK. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous work „Does ISS educate their students in accordance with the needs of the labor market?” deals with the relationship between tertiary education of graduates and their labor market outcomes. In the theoretical part the thesis deals with the importance of education in relation to the employability of graduates. The methodological part approaches this relationship on a case study of the Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University. Evaluation as s research method is chosen to solve the diploma thesis. The analytical part gradually reveals the conceptual model of the evaluated program, stakeholders and their interests. The aim of the analytical part is to answer the evaluation questions about the level of work performance of graduate employability skills. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Blahovec 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Blahovec 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Blahovec 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Ing. Petr Soukup 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB