velikost textu

Sociální problémy města Mostu perspektivou jeho mladého obyvatelstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální problémy města Mostu perspektivou jeho mladého obyvatelstva
Název v angličtině:
Social problems of city Most from perspective of its young population
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tomáš Pícha
Vedoucí:
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Id práce:
139850
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Město Most, sociální soudržnost, sociální problémy, sociální exkluze, sociální struktura, Romové, romské lokality, nezaměstnanost, životní prostředí, migrace.
Klíčová slova v angličtině:
City Most, social cohesion, social problems, social exclusion, social structure, gypsies, Romany localities, unemployment, environment, migration.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá sociálními problémy města Mostu a tím, jak je vnímají a hodnotí mladí Mostečané. Město má vlivem historických událostí velmi specifickou skladbu obyvatelstva a již dlouhodobě čelí mnoha problémům, které jsou svou povahou sociální, ekonomické, environmentální i jiné. Práce mapuje názory žáků a studentů mosteckých škol na dané problémy a analyzuje, které z nich považují za naléhavé, jak hodnotí životní podmínky v Mostě a jaký je jejich vztah k městu. Oporou práce a zároveň hlavní zdroj empirické informace je vlastní dotazníkové šetření provedené na vzorku zhruba 600 studentů různých typů škol, které dává odpovědi na většinu výzkumných otázek. Vzhledem k tomu, že mezi mladými Mostečany nejvíce rezonuje problém romských lokalit a Romů jako takových, bylo na toto šetření navázáno obdobným kvantitativním výzkumem v jedné z romských lokalit – známém sídlišti Chanov. Ten umožnil srovnání názorů respondentů (převážně) z řad majority s názory mladých Romů. Celkový výstup tak tvoří popis aktuální situace města a jeho problémů, percepce těchto problémů mladým obyvatelstvem (majority v komparaci s poměrně početnou romskou minoritou) a náčrt viz budoucího vývoje. Kromě sociálních problémů je pozornost věnována taktéž doposud nepříliš diskutovanému fenoménu masového odlivu obyvatel Mostu, který by mohl všechny ostatní problémy do budoucna ještě prohloubit.
Abstract v angličtině:
Abstract This Thesis deals with the social problems of city Most and how they are perceived and evaluated by its young population. Under influence of historical events the city has a very specific composition of the population and it has long been faced with many problems that are inherently social, economic, environmental and other. The Thesis presents the view of pupils and students of Most's schools on these problems and it analyzes which problems students consider as urgency, how they evaluate the living conditions in Most and what is their relationship to the city. The Thesis is supported by own SAQ survey conducted on a sample of approximately 600 students from different types of schools that provides answers to most of the research questions. Given that the Romany question intensively rezonates between young denizens of Most, the survey has been extended to gypsies living in one of Most's Romany localities – well-known settlement Chanov. This enabled the comparison of respondents' opinions (mostly from the rank of the majority) with views of young gypsies. Thus the overall output is consisted of a description of the current situation of the city and its problems, perception of these problems by its young population (majority in comparison with relatively numerous minority of gypsies) and outline of vision of future development. In addition to social problems, the attention is also given to phenomenon of mass depopulation of city Most that is not very discussed yet but that could deepen all other problems in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Pícha 4.26 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tomáš Pícha 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Pícha 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Pícha 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB