velikost textu

Vybrané problémy korupčních deliktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy korupčních deliktů
Název v angličtině:
Selected problems of corruption criminal offenses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alexandra Nováková
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
139842
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úplatkářství, dočasné odložení trestního stíhání, tzv. protikorupční agent.
Klíčová slova v angličtině:
Bribery, temporary suspension of criminal prosecution, anti-corruption agent.
Abstrakt:
Vybrané problémy korupčních deliktů Abstrakt Rigorózní práce „Vybrané problémy korupčních deliktů“ představuje rozbor problematiky úplatkářských trestných činů přijetí úplatku (§ 331 tr. zákoníku), podplacení (§ 332 tr. zákoníku) a nepřímého úplatkářství (§ 333 tr. zákoníku) jako korupční trestné činnosti v užším slova smyslu s jejími veškerými specifiky včetně výkladu stěžejních pojmů, jejichž porozumění je pro tuto látku klíčové. Práce okrajově nabízí interdisciplinární pohledy na tento fenomén z hlediska kriminologie, sociologie a teorie národního hospodářství, což zprostředkovává jiný a žádoucí úhel pohledu na tento komplexní jev. Výklad je představen na podrobném pozadí legislativního vývoje s akcentem na přijaté terminologické změny, včetně exkurzu do raných dějin trestání úplatkářství, a se zasazením do mezinárodního a zejména evropského kontextu. Rigorózní práce taktéž neopomíjí subtéma sankcionování pachatelů korupční trestné činnosti a představení vývojových trendů v této oblasti. V práci je dále provedena analýza úzce souvisejících vybraných problematik. Těmi je zavedení institutu zvláštního ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání (§ 159c tr. řádu) a na něj navazujícího rozhodnutí o nestíhání podezřelého (§ 159d tr. řádu), jako alternativního procesního institutu k dříve platné zvláštní účinné lítosti, která představovala speciální institut zániku trestní odpovědnosti ve vztahu k tomuto druhu trestné činnosti. Dalším vybraným tématem je institut tzv. protikorupčního agenta (§ 158e tr. řádu) jako zvláštního poddruhu tohoto operativně pátracího prostředku, jehož aplikace však naráží na mnohé ústavní limity. Předkládaný text nabízí zamyšlení se nad prolomením judikaturou vysloveného zákazu provokace, a to jak tuzemskými, tak evropskou lidskoprávní soudní instancí. Poslední z vybraných oblastí zájmu je nalézání úplatkářství v politických dohodách skrze tzv. poslanecké trafiky, jež představují slib členství ve funkcích státních či polostátních podniků výměnou za politický mandát. Toto téma zprostředkovává teoretická východiska a autorčin komentář. Klíčová slova Úplatkářství, dočasné odložení trestního stíhání, tzv. protikorupční agent.
Abstract v angličtině:
Selected problems of corruption criminal offenses Abstract The rigorous thesis with the title „Selected problems of corruption offenses“ analyzes bribery crimes as corruption criminal offenses with the focus on Accepting bribes (§ 333 of Criminal Code) Bribery (§ 332 CC) and Indirect bribery (§ 333 CC). The thesis includes apart from the legal analysis also other interdisciplinary perspectives such as criminology, sociology and economical approach, what brings about a more complete picture of this complex phenomenon. This presented analysis of bribery offenses is depicted within the context of its legislative developments, including its both International law and European law aspects and a brief legislative history on the sanctioning of bribery. The thesis also discusses the punishments of perpetrators of the corruption criminal offences including its developments. The thesis also contemplates other important relevant issues. In that respect the thesis presents a deeper insight into legal instruments such as the special provision for the temporary suspension of criminal prosecution (§ 159c CC) and the subsequent decision on the non-prosecution of the suspect (§ 159d CC), which serves as the alternative procedural instrument to the formerly effective intstrument of special pity. Further legal instrument that receives a special attention is the anti-corruption agent (§ 158e CC) as a form of criminal inteligence tools. Also it will be explained how its application is subject to a great many constitutional limits and furthermore, the prohibited provocation in light of domestic courts` and European Court of Human Rights`s caselaw will be analyzed. The last of the selected topics is finding the bribery in political agreements in the form of promises of membership in state or semi-state enterprises. Due to the ongoing nature of the corresponding court proceedings, regarding the last topic, this thesis offers only the theoretical background and author's commentary. Key words Bribery, temporary suspension of criminal prosecution, anti-corruption agent.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexandra Nováková 2.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alexandra Nováková 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alexandra Nováková 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 432 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB