velikost textu

Rizikové faktory suicidálního chování v české adolescentní populaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizikové faktory suicidálního chování v české adolescentní populaci
Název v angličtině:
Risk factors for suicidal behaviour among czech adolescent population
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Hana Nekolná
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Konzultant:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Id práce:
139838
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebevražda, suicidální chování, epidemiologie, adolescent, rizika suicidálního chování
Klíčová slova v angličtině:
suicide, suicidal behaviour, epidemiology, adolescent, the risk of suicidal behaviour
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Rizikové faktory suicidálního chování u české adolescentní populace“ pojednává o suicidalitě a suicidálním chování adolescentů v České republice. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů tohoto tématu a dále formami, metodami i motivy suicidálního chování. Věnuje se také různým přístupům a chápání této problematiky v minulosti i současnosti. Dále uvádí popis adolescence jako samostatného vývojového období v životě jedince a rozbor rizik této životní fáze. Teoretická část obsahuje taktéž charakteristiku epidemiologie jevu a možné diagnostické, terapeutické a preventivní přístupy k suicidálnímu chování. Empirická část rigorózní práce popisuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit souvislosti zvýšené míry sebevražedného rizika ve vztahu k základním dimenzím osobnosti (za použití Freiburského osobnostního dotazníku), sociální opoře (prostřednictvím Dotazníku vnímané sociální opory) a životní angažovanosti (skrze Test životní angažovanosti). Výzkumný vzorek obsahoval 192 respondentů z posledních ročníků gymnázií a středních odborných učilišť v Praze a na Vysočině. Výsledky výzkumu potvrdily souvislost mezi sníženým suicidálním rizikem a zvýšenou mírou životní angažovanosti a sociální opory, dále taktéž mezi zvýšeným suicidálním rizikem a zvýšenou mírou depresivity a emocionální lability. Tato práce vznikla rozšířením práce diplomové s názvem „Rizika suicidálního chování u adolescentů: diagnostické, intervenční a preventivní možnosti". Klíčová slova: sebevražda, suicidální chování, epidemiologie, adolescent, rizika suicidálního chování
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis “Risk Factors for Suicidal Behaviour among Czech Adolescent Population” deals with suicidality and suicidal behaviour among adolescents in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis describes the basic terms of this topic, various approaches and understanding of this issue in the past and at present. This work also deals with the forms, methods and motives of suicidal behaviour. Furthermore, it describes the age of adolescence as an independent evolutionary period in the life of a man and analyses the risks of this life era. The theoretical part also contains a description of the epidemiology of this phenomenon and possible diagnostic, therapeutic and preventive approaches to suicidal behaviour. The empirical part of the thesis describes a research in which the goal was to determine a relation to the increase of suicidal risk and the basic dimension of the personality (using the Freiburg’s Personality Inventory), social support (by the Perceived Social Support Scale) and life engagement (through the Life Engagement Test). The research sample contained 192 respondents from the senior years of grammar schools and vocational schools from Prague and Vysočina. The results of this research confirmed the connection between a lowered suicidal risk and a higher living engagement rate and higher social support rate. It also confirmed the connection between a higher suicidal risk and a higher rate of depresivity and emotional lability. This thesis extends the topic of the diploma thesis titled “The Risks of Suicidal Behavior among Adolescents: Diagnostic, Interventional and Preventive Options”. Key words: suicide, suicidal behaviour, epidemiology, adolescent, the risks of suicidal behaviour
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Nekolná 4.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Nekolná 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Nekolná 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 97 kB
Stáhnout Errata PhDr. Hana Nekolná 162 kB