velikost textu

Systemic risk and sovereign crises: modelling interconnections in the financial system

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systemic risk and sovereign crises: modelling interconnections in the financial system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tomáš Klinger
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Id práce:
139774
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
finanční krize, finanční nákaza, finanční podpora, finanční stabilita, multiagentní modely, riziko likvidity, síťové modely, státní podpora, systémové riziko
Klíčová slova v angličtině:
agent-based models, bailout, contagion, financial crises, financial stability, liquidity risk, network models, state support, systemic risk
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států skrze státní pomoc na jedné straně a expozice bank vůči státnímu dluhu na straně druhé. Po ilustraci hlavních vztahů na nedávné finanční krizi zkonstruujeme multiagentní síťový model finančního systému, který nám umožní analyzovat efekty státní podpory na systémovou stabilitu a efekty zpětné vazby, při kterých se riziko přenáší ze států zpět na bankovní systém. Nejprve testujeme různé parametrizace modelu pomocí Monte Carlo simulací. Následně je model zkalibrován pomocí jedinečné sady dat složené z různých zdrojů. Klíčové výsledky naší analýzy jsou následující: Zaprvé, v krátkodobém horizontu veškerá opatření na podporu bank zlepšují systémovou stabilitu. Za druhé, v delším časovém horizontu závisí účinky státní podpory na parametrizaci modelu, ale stále existují nastavení, za kterých státní pomoc výrazně zmírňuje systémovou krizi. A konečně, existují rozdíly mezi účinky různých typů podpůrných opatření.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the link between financial system and sovereign debt crises through sovereign support to banks on one hand and banks’ exposures to weak sovereigns on the other. After illustrating the main relationships on the recent financial crisis, we construct an agent-based network model of an artificial financial system allowing us to analyse the effects of state support on systemic stability and the feedback loops of risk transfer back into the financial system. First, the model is tested with various parameter settings in Monte Carlo simulations and second, it is calibrated to the real world data using a unique dataset put together from various sources. Our analyses yield the following key results: Firstly, in the short term, all the support measures improve the systemic stability. Secondly, in the longer run, the effects of state support depend on several parameters but still there are settings in which it significantly mitigates the systemic crisis. Finally, there are differences among the effects of the different types of support measures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Klinger 23.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Klinger 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Klinger 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB