velikost textu

Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volatility Spillovers in New Member States: A Bayesian Model
Název v češtině:
Přelévaní volatility v nově členských státech Evropské unie:Bayesovský model
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Radek Janhuba
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Id práce:
139770
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Přelévání volatility, Bayesovský VAR, TVP-VAR, Akciový trh
Klíčová slova v angličtině:
Volatility spillovers, Bayesian VAR, TVP-VAR, Stock market
Abstrakt:
Přelévání volatility akciového trhu se zejména v časech krize stalo důležitým fenoménem. Mechanismy přenosu šoků z jednoho trhu do druhého jsou důležité pro diverzifikaci portfolia v mezinárodním měřítku. Naše diplomová práce zkoumá impulsní odezvy a dekompozici rozptylu čtyř hlavních akciových indexů rozvíjejících se trhů ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko) v období od ledna 2007 do srpna 2009. V práci jsou použity dva modely: vektorová autoregrese (VAR) s konstantním rozptylem reziduí a vektorová autoregrese s časově rozdílnými parametry (TVP-VAR) se stochastickou volatilitou. Na rozdíl od jiných porovnatelných studií jsou v obou modelech použity Bayesovké metody. Naše výsledky potvrzují přítomnost přelévání volatility ve všech trzích. Zajímavým zjištěním je nalezení opačného přenosu šoků z České republiky do Polska a Maďarska, což naznačuje, že investoři vidí středoevropské burzy jako oddělené trhy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Volatility spillovers in stock markets have become an important phenomenon, especially in times of crises. Mechanisms of shock transmission from one market to another are important for the international portfolio diversification. Our thesis examines impulse responses and variance decomposition of main stock indices in emerging Central European markets (Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary) in the period of January 2007 to August 2009. Two models are used: A vector autoregression (VAR) model with constant variance of residuals and a time varying parameter vector autoregression (TVP-VAR) model with a stochastic volatility. Opposingly of other comparable studies, Bayesian methods are used in both models. Our results confirm the presence of volatility spillovers among all markets. Interestingly, we find significant opposite transmission of shocks from Czech Republic to Poland and Hungary, suggesting that investors see the Central European exchanges as separate markets. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radek Janhuba 984 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radek Janhuba 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radek Janhuba 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.16 MB