velikost textu

Fractional Cointegration of Daily High and Low Stock Prices

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fractional Cointegration of Daily High and Low Stock Prices
Název v češtině:
Frakční kointegrace denních maximálních a minimálních cen akcií
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Sylvie Dvořáková
Vedoucí:
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Id práce:
139766
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce přináší jedinečnou empirickou analýzu podporující frakční kointegraci denních maximálních a minimálních cen akcií. Používáme zde frakčně kointegrovaný VAR model, který byl pouze nedávno zobecněn Johansenem a Nielsenem (2012). Tento model je schopen popsat jak frakční kointegraci mezi denními maximálními a minimálními cenami akcií, tak i dlouhou paměť jejich lineární kombinace, tzv. rozpětí (range). Denní extrémní ceny jsou obzvláště zajímavé, protože poskytují cenné informace o odhadu volatility pomocí rozpětí (range-based volatility). Tento odhad je v literatuře považován za vysoce eficientní a robustní odhad volatility. V práci přinášíme srovnání českého indexu PX s vyspělými tržními indexy (DAX, FTSE 100, S&P 500 a NIKKEI 225) v období 2003-2012. Tyto indexy také zkoumáme v období před a po krizi. Zjistili jsme, že rozpětí (range) všech indexů vykazuje dlouhou paměť a je většinou nestacionární (s výjimkou rozpětí indexů PX a NIKKEI 225 v období před krizí). Tyto poznatky naznačují, že volatilita nemusí být stacionární proces. Nenašli jsme žádné společné vlastnosti napříč všemi indexy, odlišné chování je také vypozorováno v obdobích před a po krizi.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis we provide unique empirical support for the fractional cointegration of daily high and low stock prices. The recently formalized fractionally cointegrated VAR model by Johansen and Nielsen (2012) is used due to its ability to capture both the cointegration between daily high and low stock prices and the long memory of their linear combination, the range. Daily high and low stock prices are of particular interest as they provide valuable information about range-based volatility, which is considered a highly efficient and robust estimator of volatility. We provide a comparison of the Czech PX index with the developed market indices (DAX, FTSE 100, S&P 500 and NIKKEI 225) during the 2003-2012 period as well as before and after the crisis. We find that the range of all indices displays long memory and is mostly in the non-stationary region (except for the ranges of the PX Index and NIKKEI 225 indices in the pre-crisis period). These findings provide evidence that volatility may not be a stationary process. No common pattern is detected among all five market indices and different behaviour is also observed in the pre-crisis and post-crisis periods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Sylvie Dvořáková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Sylvie Dvořáková 189 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Sylvie Dvořáková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Sylvie Dvořáková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB