velikost textu

Koncept nastolování agendy v kontextu českých médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept nastolování agendy v kontextu českých médií
Název v angličtině:
Context of agenda-setting in the context of Czech media
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Id práce:
139738
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 7. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předložená dizertační práce vychází z širokého proudu úvah o vztahu masových médií, společnosti a politiky a detailně se věnuje jednomu specifickému konceptu, který se pokouší tyto vztahy pojmenovat, modelovat a empiricky zkoumat. Základní cíle práce lze shrnout do dvou vzájemně provázaných oblastí. První cílem je představit v českém odborném prostředí koncept nastolování agendy, nabízející teoretický, pojmový a výzkumný rámec pro analýzu vztahů mezi obsahy masových médií, dynamikou veřejného mínění a politickou sférou. Druhým cílem je pak analýza teoretického ukotvení a způsobů zkoumání procesů nastolování agendy v českém sociálně-vědním prostoru. Teoretická část práce (kapitola 1. až kapitola 3.5) je strukturována podle dvou hledisek: diachronního a synchronního. V diachronní perspektivě se snažíme pojmenovat společenský kontext a historické kořeny zkoumání nastolování agendy, jeho postupný vývoj, hlavní trendy a vývojové linie. Plynule pak přecházíme do synchronní perspektivy, kdy popisujeme odborné a oborové ukotvení nastolování agendy, a pomocí dostupných klasifikací detailně analyzujeme existující úrovně studia nastolování agendy a hlavní výzkumné oblasti. Druhá základní oblast dizertační práce je ukotvena ve snaze identifikovat, pojmenovat a analyzovat způsoby zkoumání procesů nastolování témat v českém sociálně-vědním výzkumu a pojmenovat oborové ukotvení nastolování agendy. V teoretické části jsme představili vývoj a hlavní oblasti zkoumání nastolování agendy, v analytické části se pak snažíme pojmenovat „českou cestu“ zkoumání nastolování agendy.
Abstract v angličtině:
This dissertation thesis follows from a wide stream of considerations of the relationship between the mass media, public and politics; in particular detail, it deals with a specific concept which attempts to grasp, model and empirically examine this relationship. The main goals of the thesis can be in short divided into two interrelated areas. The first aim is to introduce the concept of agenda setting to the Czech academic environment, with its theoretical, terminological and research frame for an analysis of relationships between the mass media content, dynamics of public opinion, and the political sphere. The second aim is to analyze how agenda setting processes are theoretically grounded and studied in the Czech social studies. The theoretical part of the thesis is structured according to two perspectives: diachronic and synchronic. In the diachronic perspective, I try to grasp the social context and historical origins of agenda-setting as a concept, its development, main trends, and developmental lines. This way, I move forward to the synchronic perspective and describe academic grounding of agenda-setting; I give a detailed analysis of the present level of the agenda-setting research and the main research areas through available classifications. The second fundamental area of the dissertation consists in an attempt to identify, grasp and analyze the variety of research of agenda-setting processes in the Czech social studies and its grounding within the field. The theoretical part introduces the development and main areas of agenda-setting research; the analytical part tries to grasp how agenda-setting is studied in the Czech environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Just, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB