velikost textu

Rámcování konfliktu na Blízkém východě českými deníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rámcování konfliktu na Blízkém východě českými deníky
Název v angličtině:
The framing of conflicts in the middle east of czech media
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristína Lusková
Vedoucí:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Trampota, PhD.
Id práce:
139734
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média a válka, framing, mediální rámcování, válečné zpravodajství, Izrael, Palestina, Libanon, válka v Gaze, druhá libanonská válka, Blízký východ, arabsko-izraelský konflikt, Právo, Mladá fronta Dnes.
Klíčová slova v angličtině:
Media and war, framing, media framing, war reporting, Israel, Palestine, Lebanon, Gaza war, Second Lebanon war, Middle East, Arab-Israeli conflict, Právo, Mladá fronta Dnes
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Rámcování konfliktu na Blízkém východě českými deníky“ zkoumá, jakým způsobem české deníky informují o blízkovýchodním konfliktu prostřednictvím analýzy zpravodajství Mladé fronty Dnes a Práva o druhé libanonské válce (2006) a válce v Gaze (2008 – 2009). Teoretická část práce se zabývá rolí médií v době válek a zaměřuje se zejména na oblíbený ale poněkud roztříštěný koncept mediálního rámcování, který se stal východiskem pro provedenou analýzu zpravodajství zmiňovaných deníků. Výzkum čerpá z rozsáhlé literatury týkající se mediálního rámcování stejně jako ze zahraničních výzkumů o rámcování arabsko- izraelského konfliktu a kombinuje kvantitativní a kvalitativní analytické nástroje. Cílem kvantitativní části analýzy bylo získání doposud chybějících dat o rámcování konfliktu na Blízkém východě českými médii, která by byla potenciálně srovnatelná s obdobnými daty již dostupnými pro média zahraniční. Kvantitativní analýza se dále soustředila na užité zpravodajské zdroje a tematické ukotvení blízkovýchodního konfliktu. Účelem kvalitativní analýzy bylo získání hlubšího vhledu do problematiky a generování sady rámců specifických pro interpretaci konfliktu na Blízkém východě českými tištěnými médii.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis "Framing of the conflict in the Middle East in Czech Daily Newspapers" explores how Czech print media report on the conflict in the Middle East through the analysis of Mladá fronta Dnes and Právo news coverage of the Second Lebanon War (2006) and the Gaza war (2008- 2009). The theoretical part of the thesis deals with the role of the media in times of war and focuses mainly on the popular even though somewhat fragmented concept of media framing, which became the basis for the analysis of the above mentioned newspapers. The research draws on the extensive literature on media framing as well as foreign research on framing of the Arab- Israeli conflict, combining quantitative and qualitative analytical tools. The aim of the quantitative part of the analysis was to obtain hitherto missing data about the framing of the conflict in the Middle East by Czech media that could be compared to similar data that are already available for foreign media. Quantitative analysis also focused on news sources and topics used while referring about the Middle East conflict. The purpose of the qualitative analysis was to gain a deeper insight into the problem and generate a list of specific frames used to interpret the conflict in the Middle East by Czech print media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristína Lusková 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristína Lusková 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristína Lusková 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 376 kB