velikost textu

Cizinci v Evropě: diskurzivní analýza konstrukce "cizinců" ve zpravodajství v denících Die Frankfurter Allgemeine Zeitung a Lidové noviny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cizinci v Evropě: diskurzivní analýza konstrukce "cizinců" ve zpravodajství v denících Die Frankfurter Allgemeine Zeitung a Lidové noviny
Název v angličtině:
Foreigners in Europe: discourse analysis of construction of "foreigners" in news in newspapers die frankfurter allgemeine zeitung and lidové noviny
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Barbora Mičková
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Id práce:
139732
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cizinec, občan, občanství, národ, identita, multikulturalismus, diskurz, moc
Klíčová slova v angličtině:
foreigner, citizen, citizenship, nation, nationhood, identity, multiculturalism, discourse, power
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Cizinci v Evropě: Analýza konstrukce „cizinců“ ve zpravodajství v denících Die Frankfurter Allgemeine Zeitung a Lidové noviny se zabývá mediálním diskurzem, v rámci kterého je konstruována cizinecká kategorie v médiích. Téma národní identity, plurality kulturních identit a občanství je v současné době progresivní oblastí výzkumu sociálních věd, která má praktické využití v oblasti státní správy, politiky, ekonomie i podnikání. Cílem práce je pojmenování diskurzivních konstrukcí, které jsou používány při definování cizince, a zasazení tohoto cizineckého diskurzu do kontextu německé, české a evropské identity. Práce používá přístup kritických diskurzivních studií a využívá interdisciplinarity: zasazuje tak diskurz do kontextu konceptu národní identity, kulturní identity a multikulturalismu. Výsledky analýzy provedené zakotvenou teorií práce aplikuje na dílčí diskurzivní prvky a přístupy. Rigorózní práce obsahuje návrh hypotéz, jejichž ověření může být předmětem dalšího výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Foreigners in Europe: Discourse Analysis of Construction of „Foreigners“ in News in Newspapers Die Frankfurter Allgemeine Zeitung and Lidové noviny deals with the discourse in which the category of foreigner is constituted in the media. National identity, cultural pluralism and citizenship belong to a very progressive area of social science research recently, with wide range of use in public policy, politics, economy or business. The aim of this thesis is to identify the discursive constructions used when defining foreigner and to contextualize this foreigner discourse to the German, Czech a European identity. The Critical Discourse Studies as well as an interdisciplinary approach are used, explaining the discourse from the perspectives of national identity, cultural identity and multiculturalism. The results of the grounded theory analysis are applied to the particular discursive constructions and approaches. The thesis presents the hypothesis for potential further research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Barbora Mičková 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Barbora Mičková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Barbora Mičková 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 794 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 391 kB