velikost textu

Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ
Název v angličtině:
Printed municipal bulletins in Prague -cast district
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michaela Černá
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Juptner, Ph.D.
Id práce:
139729
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lokální média, zpravodaj, radniční noviny, obecní zpravodaj, vztahy s veřejností (PR), samospráva, cenzura, okres Praha-východ
Klíčová slova v angličtině:
Local media, local news, bulletin, municipal bulletin, public relations, local government, censoring, Prague-East district
Abstrakt:
Bibliografický záznam ČERNÁ, Michaela. Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ. Praha, 2013. 220 s.: Rigorózní práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí rigorózní práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. ABSTRAKT Obecní zpravodaje jsou specifickým typem lokálních médií, která jsou v České republice jen velmi málo zmapována. Rigorózní práce Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ (dále jen práce) má přispět k rozšíření podkladů potřebných k objektivnímu poznání fungování této části mediální krajiny. Obsahem této práce je popis obecních zpravodajů ve vybraném regionu. V první části se práce zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků o obecních zpravodajích. Uvádí tak základní terminologii, právní ukotvení obecních zpravodajů, funkce lokální médií včetně obecních zpravodajů a etické aspekty jejich vydávání. Dále pak stručně definuje zkoumaný region a popisuje metodologii použitou v praktické části práce. Praktická část práce zkoumá obecní zpravodaje v okrese Praha- východ. Sestavuje jejich přehled a následně detailněji analyzuje některé z nich. Na tomto vybraném vzorku pak rozvádí, jakým způsobem jsou obecní zpravodaje v dané lokalitě vydávány, jaké je jejich redakční zázemí, jaká je jejich struktura apod. Závěr práce shrnuje specifika obecních zpravodajů v regionu Praha-východ a konfrontuje zjištěná data s teoretickými poznatky.
Abstract v angličtině:
Bibliografický záznam ČERNÁ, Michaela. Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ. Praha, 2013. 220 s.: Rigorózní práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí rigorózní práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. ABSTRACT Municipal bulletins are specific type of local media, which are not described enough in the Czech Republic. Theses Printed Municipal Bulletins in Prague-East District (Theses) should extend the work, which is necessary for an objective understanding of the functioning of this part of media landscape. The content of Theses is the description of municipal bulletins in the selected region. In the first part, Theses summarizes the theoretical knowledge about municipal bulletins. It presents the basic terminology, legal aspects of municipal bulletins, functions of local media including municipal bulletins and ethical aspects of their publishing. Furthermore, Theses briefly defines researched region and describes methodology, which is used in the practical part of Theses. The practical part of Theses examines municipal bulletins in the Prague-East district. It brings together the list of them and analyzes some of them in detail. On this selected sample of municipal bulletins of Prague-East district Theses elaborates how are the municipal bulletins in this area issued, how does seem their editorial background, their structure etc. The conclusion summarizes the specifics of municipal bulletins in Prague- East district and compares the observed data with theoretical knowledge.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michaela Černá 5.62 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Michaela Černá 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michaela Černá 220 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michaela Černá 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 355 kB