text size

Resistentní strategie v individualizované, komodifikované a konzumní společnosti: Food not Bombs Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Resistentní strategie v individualizované, komodifikované a konzumní společnosti: Food not Bombs Praha
Titile (in english):
Resistance strategies in individualizated, commodified and consum society: Food not Bombs Prague
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Adéla Stašová
Supervisor:
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák
Opponent:
Mgr. Ľuboš Slovák
Thesis Id:
139513
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (N1601)
Study branch:
Social and Cultural Ecology (SKE)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/02/2017
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Předložená diplomová práce zkoumá pražský kolektiv Food Not Bombs optikou teorie nejnovějších sociálních hnutí Richarda Daye. Opírajíc se o teoretická východiska a kvalitativní výzkum hledá odpověď na otázku zda a jakým způsobem kolektiv vzdoruje individualizaci, komodifikaci a nadměrné spotřebě ve společnosti. Díky osobním zkušenostem z několikaletého pobytu v terénu, polostrukturovaným i neformálním rozhovorům a terénnímu deníku autorka nabízí popis zkoumaného kolektivu, mapuje jeho fungování a vnitřní organizaci, přibližuje postoje a taktiky aktivistů a odhaluje vnitřní strasti a překážky. Zjišťuje, jak se členi staví k pojmům nejnovějších sociálních hnutí jako přímá akce zdola, solidarita, decentralizace, antiautoritářství, konsensus či prefigurativní politika a zda jim tyto slouží ve strategii odporu. Obecněji v práci usiluje o doposud neexistující holistický průhled do pražského kolektivu jakožto skupiny sociální rezistence; kolektivu, jenž je součástí celosvětového hnutí Food Not Bombs. Klíčová slova Food Not Bombs, nejnovější sociální hnutí, individualizace, komodifikace, konzum, protest
Abstract:
Abstract The thesis offers an analysis of the Prague Food Not Bombs collective using the optics of the newest social movements as defined by Richard Day. Based both on theory and qualitative research, it enquires whether and how the group resists individualization, commodification, and excessive consumption in society. Using her experience of several years of field work, semi-structured and informal interviews, and her field notes, the author describes the collective in question, maps out its mechanisms and internal organization, illustrates the attitudes and tactics of the activists, and exposes the troubles and hurdles they face. She surveys the activists’ attitudes to such concepts of the newest social movements as direct grassroot action, solidarity, decentralization, anti-authoritarianism, consensus, and pre-figurative politics, to see if the activists employ them in their resistance strategy. In more general terms, the author attempts at a (so far missing) insight into the Prague collective as a social resistance group and a chapter of the worldwide Food Not Bombs movement. Key words Food Not Bombs, newest social movements, individualisation, commodification, consumption, protest
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Adéla Stašová 7.73 MB
Download Abstract in czech Mgr. Adéla Stašová 62 kB
Download Abstract in english Mgr. Adéla Stašová 45 kB
Download Supervisor's review Mgr. et Mgr. Arnošt Novák 154 kB
Download Opponent's review Mgr. Ľuboš Slovák 222 kB
Download Defence's report Ing. Michael Bartoš, CSc. 154 kB