velikost textu

Tři liberální teorie spravedlnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tři liberální teorie spravedlnosti
Název v angličtině:
Three Liberal Theories of Justice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Macháček
Vedoucí:
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Váňa, M.A.
Id práce:
139449
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Liberalismus, teorie, spravedlnost, Rawls, Nozick, Dworkin
Klíčová slova v angličtině:
Liberalism, theory, justice, Rawls, Nozick, Dworkin
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je představení moderní teorie liberální spravedlnosti se zaměřením na její distributivní rozměr. Vedle toho se autor zabývá otázkou hodnotové neutrality liberálního státu a pojetím rovnosti v liberální teorii. Autor prezentuje koncepci „justice as fairness“ liberálního politického filosofa Johna Rawlse. Jeho pojetí je následně podrobeno kritickým reakcím dalších představitelů moderního liberálního proudu Roberta Nozicka a Ronalda Dworkina. Autor se stručněji zabývá vztahem myšlení zmíněné trojice filosofů k ranějším představitelům liberalismu a k současným kritikům mimo liberální tábor. První kapitola obsahuje výčet myslitelů a jejich příspěvků k problematice spravedlnosti a teorii společenské smlouvy. Naplní druhé, třetí a čtvrté kapitoly je interpretace jednotlivých pojetí výše zmíněné trojice autorů pomocí kritické analýzy jejich publikací. V páté kapitole jsou přiblíženy argumenty myslitelů obecně označovaných jako komunitaristé, kteří kriticky reagují na Rawlsovu teorii spravedlnosti. V závěrečné šesté kapitole jsou shrnuta hlavní teoretická východiska a argumenty trojice liberálních filosofů. Následně dochází k jejich komparaci, zhodnocení stěžejních rysů a sumarizaci společných, a naopak rozdílných bodů.
Abstract v angličtině:
Abstract The mail goal of this thesis is to introduce the modern theory of liberal justice with a focus on distributive justice. In addition, the author addresses the issue of value neutrality in the liberal state and the concept of equality in liberal theory. The author presents the concept of „justice as fairness“ described by liberal political philosopher John Rawls. Afterwards his concept is subjected to criticism of other contemporary liberal philosophers Robert Nozick and Ronald Dworkin. The author briefly looks into coherence between mentioned philosophers and earlier representatives of liberal theory, as well as their non-liberal critics. The first chapter contains a list of thinkers and their contributions to the issue of justice and the social contract theory. The following three chapters concerns the interpretation of the concepts of three mentioned authors using critical analysis of their publications. In the fifth chapter are described concepts of thinkers who critically respond to Rawl´s theory of justice generally reffered to as communitarians. In the sixth chapter the author summarizes the main theoretical background and arguments of discussed liberal philosophers. Finally the thesis is concluded by their comparison and summary of key facts and features.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Macháček 859 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Macháček 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Macháček 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. 534 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Váňa, M.A. 541 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.01 MB