velikost textu

Pracovní smlouva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní smlouva
Název v angličtině:
Employment contract
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Zavoralová
Oponenti:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
139433
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní smlouva, zaměstnavatel, zaměstnanec
Klíčová slova v angličtině:
Employment contract, employer, employee
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato rigorózní práce je věnována problematice pracovní smlouvy jako nejtypičtější právní skutečnosti, která zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva je základním smluvním typem v pracovním právu. Můžeme ji definovat jako dvoustranný právní úkon, jehož základem je souhlasný dobrovolný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele založit pracovní poměr. V této práci popisuji současný stav právní úpravy pracovní smlouvy v České republice. Ve své rigorózní práci jsem se věnovala především pracovní smlouvě a jejím obligatorním a fakultativním náležitostem , vzniku, změně a zániku pracovní smlouvy.
Abstract v angličtině:
Abstract in English This rigorous thesis is devoted to questions of a employment contract which is the most typical legal fact that creates employment between employee and employer. A n employment contract is a basic type of contract in labour law. We can define it as a bilateral legal act which is based on agreeing voluntary act of volition of employee and employer to create employment. This thesis describes contemporary status of lega l regulations of a labour contract in the Czech Republic. My rigorous thesis deals especially with the labour contract and its essential and optional elements. I also focused on the creation, modification and termination of the employment contract.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Zavoralová 1006 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Zavoralová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Zavoralová 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB