velikost textu

Úloha generálního tajemníka v Organizaci spojených národů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha generálního tajemníka v Organizaci spojených národů
Název v angličtině:
The Role of the Secretary General in the United Nations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Ouzká
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Id práce:
139430
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
generální tajemník, Organizace spojených národů, Charta OSN, Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, reforma
Klíčová slova v angličtině:
Secretary General, United Nations, UN Charter, General Assembly, Security Council, reform
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této rigorózní práce s názvem Úloha generálního tajemníka v Organizaci spojených národů bylo zodpovědět otázky jaká je úloha generálního tajemníka v rámci Organizace spojených národů a jak byla funkce generálního tajemníka postupem času proměňována. Práci zahajuje kapitola zabývající se vývojem od Společnosti národů k dnešní podobě Organizace spojených národů s důrazem na roli generálního tajemníka. Následují kapitoly obsahující výčet pravomocí generálního tajemníka vůči vybraným orgánům OSN a reformního úsilí jednotlivých generálních tajemníků. Práce dále obsahuje sekce pojednávající o diplomatické roli generálního tajemníka v mezinárodním prostředí a jeho vztahu s nestátními aktéry a soukromým sektorem. Text je proložen příklady ilustrujícími dílčí úspěchy i selhání jednotlivých představitelů generálního tajemníka v konkrétních situacích. Z práce je dále patrné prohlubování pravomocí generálního tajemníka jednotlivými představiteli této funkce. Předkládaný text dokládá, že generální tajemník hraje v nynější globalizované společnosti důležitou roli, ale zároveň poukazuje na skutečnost, že jeho post je mnohdy marginalizován ostatními orgány Organizace spojených národů.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this Thesis entitled The Role of the Secretary General in the United Nations is to respond to the following questions: What is the role of the Secretary-General in the United Nations and how did the position change due to historical circumstances. The Thesis opens with a chapter dealing with the evolution from the League of Nations to the United Nations focusing on the role of the Secretary General. The next Chapter concentrates on the competences of the Secretary-General in relation to the other UN bodies. The third Chapter analyzes reforms proposed by several of the Secretaries General. The essay also discusses the diplomatic role of the Secretary General in the international environment and his/her relationship with non-governmental parties and the private sector. The text proposes examples illustrating successes and failures of the Secretaries General in specific situations. The Thesis also focuses on expanding of competences of the Secretary General achieved by individual representatives of this function. The text demonstrates that the Secretary General plays an important role in today's globalized society despite the fact that this position is often marginalized by the other UN bodies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Ouzká 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Ouzká 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Ouzká 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Faix, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB