velikost textu

Správní činnost orgánů státní báňské správy ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní činnost orgánů státní báňské správy ČR
Název v angličtině:
Administrative activity in State Mining Administration of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miloš Matz
Vedoucí:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Oponent:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Id práce:
139425
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
činnost veřejné správy, státní báňská správa
Klíčová slova v angličtině:
action of public administration, State Mining Administration
Abstrakt:
Činnost veřejné správy se uskutečňuje v určitých formách, které působí na jejich adresáty. Účelem této rigorózní práce je popsat jednotlivé formy činnosti veřejné správy obecně a pak z hlediska úkolů, které jsou na orgány státní báňské správy kladeny. Práce by tedy měla prověřit, zda každá z forem činností užívaná orgány státní báňské správy při plnění zákonem stanovených úkolů má právní základ, vychází z obsahových požadavků pro konkrétní činnost a plní svůj účel. Rigorózní práce se v úvodu zabývá veřejnou správou a její činností obecně. Následně se věnuje jednotlivým formám činností státní báňské správy (SBS) - vyhláškám ČBÚ, veřejnoprávním smlouvám, interním předpisům, správním aktům a dalším právně významným formám činnosti SBS (stanoviska, vyjádření, osvědčení, atd.). Asi nejproblematičtější oblastí, kterou práce řeší, je oblast faktických zásahů báňských inspektorů. V závěru rigorózní práce popisuje i druhotné instituty správního práva, správní dozor a správní trestání orgány SBS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Public administration activities are realized in specific forms which act on their addressees. The purpose of this thesis is to describe the various forms of action of bodies of State Mining Administration (SBS) in terms of the tasks that are imposed on them. The thesis also studies whether each of the forms of SBS’s activities is based on the legal basis and fulfils its purpose. In the introduction the thesis deals with the public administration in general. Subsequently addresses various forms of SBS’s activities - SBS’s regulations, public contracts, internal rules, administrative acts and other legally important forms of SBS’s action (opinions, statements, certificates etc.). Perhaps the most problematic subject, which is discussed in the thesis, is the sphere of real interventions of mining inspectors. In conclusion the thesis describes the secondary institutes of administrative law. Administrative supervision and administrative punishment are so important SBS’s activities that without them authorities of SBS could not effectually perform tasks fixed by law. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miloš Matz 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miloš Matz 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miloš Matz 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB