velikost textu

De Gaullovo první veto ohledně vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství jako nástroj prosazování národního zájmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
De Gaullovo první veto ohledně vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství jako nástroj prosazování národního zájmu
Název v angličtině:
De Gaulle's first veto on British membership of the European economic community as an instrument for promoting national interest
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sandra Mashehová
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
139419
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Charles de Gaulle, veto, Evropské hospodářské společenství, národní zájem, evropská integrace, Velká Británie, Francie, geopolitika, ekonomika, Společná zemědělská politika
Klíčová slova v angličtině:
Charles de Gaulle, Veto, European Economic Community, National interest, European integration, Great Britain, France, Geopolitics, Economics, Common Agriculture Policy.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je případová studie, která měla za cíl odpovědět na výzkumnou otázku, zda-li první francouzské veto ohledně vstupu Velké Británie do Evropského hospodářského společenství bylo nástrojem prosazování francouzského národního zájmu a zejména jestli byl tento zájem primárně geopolitického, nebo ekonomického charakteru. Vycházela jsem z teze, že de Gaullova politika vůči Evropskému hospodářskému společenství a jeho veto byly určovány geopolitickými aspekty. Cílem mé práce bylo tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit. Analýza de Gaullova veta a tezí liberalistického a realistického přístupu k národnímu zájmu tuto hypotézu nepotvrdily. Ve své práci jsem došla k závěru, že důvody de Gaullova zamítnutí britské žádosti o vstup do EHS nemohou být vnímány pouze z geopolitického hlediska. Jak poukazuje Moravcsik, v de Gaullově politice byla jasně zřetelná snaha uspokojit požadavky francouzských zemědělců. Tedy ekonomické motivy, které byly přinejmenším stejně důležité jako geopolitické (ne-li ještě důležitější). I přesto nelze na otázku, zda-li v de Gaullově politice převažovala geopolitika, nebo ekonomika, podat jednoznačnou a uspokojivou odpověď.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is a case study which had as a goal to explore whether the veto of General Charles de Gaulle has as an objective to promote or ensure French national interest. Another aim of the paper was to answer whether de Gaulle's policy towards European Economic Community had in the first place geopolitical or economic character. Generally, de Gaulle's policy towards EEC and his decisions taken in European affairs are considered mainly in the geopolitical terms. This thesis set a goal to confirm or disprove this proposition throw analyzing debate between the supporters of liberalism and realism. Throw this analysis I have come to the conclusion that French national interest in de Gaulle's policy towards European Economic Community and reasons he vetoed British appeal to join the Community can't be seen only in geopolitical terms. As Moravcsik argues, economic roots and an effort to satisfy interest groups – French farmers – are evident in de Gaulle's policy. Economic reasons had at least same (or even higher) importance as geopolitical ones. Nevertheless, clear and definite answer to question whether the dominant theme in veto and national interest was Economy or Geopolitics still can't be given.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Mashehová 793 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Mashehová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Mashehová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB