text size

Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968
Titile (in english):
Johnson and Vietnam. The influence of Vietnam War on President Johnson's decision to not seek re-election in 1968
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Rudolf Rudyšar
Supervisor:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Opponent:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Thesis Id:
139362
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of North American Studies (23-KAS)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
Contemporary History (HVK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2013
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Lyndon B. Johnson, vietnamská válka, Tonkinský záliv, prezidentské volby v USA 1968
Keywords:
Lyndon B. Johnson, Vietnam war, Gulf of Tonkin, US presidential election 1968
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce „Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968“ se zaobírá poměrem prezidenta USA Lyndona Bainese Johnsona k vietnamské válce a zkoumá, nakolik Johnsonovy kroky ve vietnamské otázce ovlivnily jeho rozhodnutí v březnu 1968, jímž se vzdal své kandidatury pro své druhé prezidentské funkční období. Za Johnsonovy éry válka ve Vietnamu po Tonkinském incidentu eskalovala. Prezident Johnson, zastánce dominové teorie, se ve Vietnamu snažil o naplnění dvou cílů, jednak zabránit komunistické hrozbě, jednak ustavit ve Vietnamu demokratickou vládu. Hlavní použitou výzkumnou metodou je analýza dostupných pramenů a literatury; na veškeré pramenné zdroje autor nahlíží z hlediska hledání odpovědi na svou výzkumnou otázku. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V závěru práce autor odpovídá na hlavní výzkumnou otázku a dokládá, že vietnamská válka byla velice podstatným důvodem toto, proč Johnson odstoupil od své druhé kandidatury. Autor dále uvádí, že důvodem byl souhrn všech faktorů, které v práci uvedl, a také pocit bezmoci kombinovaný s pocitem osobního selhání.
Abstract:
Abstract The fucused bachelor thesis "Johnson and Vietnam. Impact of the Vietnam War on the decision of President Lyndon B. Johnson not to run in the presidential elections in 1968" deals with the attitude of U.S. President Lyndon Baines Johnson to the Vietnam War, and examines how Johnson's steps taken in the Vietnam issues affected his decision in March 1968 not to seek and not accept the nomination for another term as the US president. In Johnson's Vietnam War era, the war after Tonkin incident escalated. President Johnson as a fervent supporter of the 'Domino Theory' tried to fulfill in Vietnam two objectives; firstly to prevent the communist threat, secondly to establish a democratic government in Vietnam. The main research method used is the analysis of the sources and literature, the source of all the resources the author is seen solely in terms of their research questions. The work is divided into seven chapters. In conclusion, the author answers the main research question and shows that the Vietnam War was very important reason that why Johnson resigned from his second candidacy. In consideration of the impact of the war on president Johnson decision author states that it has been the count of all the factors at work described and the Johnson´s feeling of helplessness combined with a his sense of personal failure.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Rudolf Rudyšar 370 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Rudolf Rudyšar 124 kB
Download Abstract in czech Bc. Rudolf Rudyšar 52 kB
Download Abstract in english Bc. Rudolf Rudyšar 52 kB
Download Supervisor's review Doc. PhDr. Miloš Calda 144 kB
Download Opponent's review PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 52 kB
Download Defence's report 27 kB