velikost textu

Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968
Název v angličtině:
Johnson and Vietnam. The influence of Vietnam War on President Johnson's decision to not seek re-election in 1968
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Rudolf Rudyšar
Vedoucí:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Oponent:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Id práce:
139362
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lyndon B. Johnson, vietnamská válka, Tonkinský záliv, prezidentské volby v USA 1968
Klíčová slova v angličtině:
Lyndon B. Johnson, Vietnam war, Gulf of Tonkin, US presidential election 1968
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce „Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968“ se zaobírá poměrem prezidenta USA Lyndona Bainese Johnsona k vietnamské válce a zkoumá, nakolik Johnsonovy kroky ve vietnamské otázce ovlivnily jeho rozhodnutí v březnu 1968, jímž se vzdal své kandidatury pro své druhé prezidentské funkční období. Za Johnsonovy éry válka ve Vietnamu po Tonkinském incidentu eskalovala. Prezident Johnson, zastánce dominové teorie, se ve Vietnamu snažil o naplnění dvou cílů, jednak zabránit komunistické hrozbě, jednak ustavit ve Vietnamu demokratickou vládu. Hlavní použitou výzkumnou metodou je analýza dostupných pramenů a literatury; na veškeré pramenné zdroje autor nahlíží z hlediska hledání odpovědi na svou výzkumnou otázku. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V závěru práce autor odpovídá na hlavní výzkumnou otázku a dokládá, že vietnamská válka byla velice podstatným důvodem toto, proč Johnson odstoupil od své druhé kandidatury. Autor dále uvádí, že důvodem byl souhrn všech faktorů, které v práci uvedl, a také pocit bezmoci kombinovaný s pocitem osobního selhání.
Abstract v angličtině:
Abstract The fucused bachelor thesis "Johnson and Vietnam. Impact of the Vietnam War on the decision of President Lyndon B. Johnson not to run in the presidential elections in 1968" deals with the attitude of U.S. President Lyndon Baines Johnson to the Vietnam War, and examines how Johnson's steps taken in the Vietnam issues affected his decision in March 1968 not to seek and not accept the nomination for another term as the US president. In Johnson's Vietnam War era, the war after Tonkin incident escalated. President Johnson as a fervent supporter of the 'Domino Theory' tried to fulfill in Vietnam two objectives; firstly to prevent the communist threat, secondly to establish a democratic government in Vietnam. The main research method used is the analysis of the sources and literature, the source of all the resources the author is seen solely in terms of their research questions. The work is divided into seven chapters. In conclusion, the author answers the main research question and shows that the Vietnam War was very important reason that why Johnson resigned from his second candidacy. In consideration of the impact of the war on president Johnson decision author states that it has been the count of all the factors at work described and the Johnson´s feeling of helplessness combined with a his sense of personal failure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Rudolf Rudyšar 370 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Rudolf Rudyšar 124 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Rudolf Rudyšar 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Rudolf Rudyšar 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Miloš Calda 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB