velikost textu

Neúspěch demokratického socialismu - vnitřní vývoj národních socialistů a sociální demokracie v prvním poválečném roce (jaro 1945 - léto 1946)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neúspěch demokratického socialismu - vnitřní vývoj národních socialistů a sociální demokracie v prvním poválečném roce (jaro 1945 - léto 1946)
Název v angličtině:
The Failure of Democratic Socialism - The Inner Development of National Socialists and Social Democracy in the First Year after the Second World War (Spring 1945 - Summer 1946)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Drda
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Oponent:
PhDr. Václav Šmidrkal
Id práce:
139350
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, volby 1946, Československá strana národně socialistická, Česká strana sociálně demokratická, rok 1945 – 1948, 40. léta 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, election 1946, The Czechoslovak National socialist Party, The Czechoslovak Social Democratic Party, years 1945 -1948, 1940s.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je věnována vnitřnímu poválečnému vývoji dvou demokratických, socialistických stran v poválečném Československu. První je Československá strana národně socialistická. Druhou je Československá sociální demokracie. Obě strany byly jedněmi ze šesti povolených stran Národní fronty. Cílem práce je zmapovat vývoj obou stran od května 1945 do léta 1946, kdy proběhly parlamentní volby a pokusit se objasnit, proč ani jedna v těchto volbách neuspěla. V úvodních dvou kapitolách zdůvodňuji výběr tématu a hodnotím použité literární prameny. Následuje kapitola, která nastiňuje politický vývoj mezi stranami Národní fronty na jaře 1945 před osvobozením Československa. Další kapitola je věnována období od konce války až do podzimu 1945, kdy proběhly ustavující sjezdy obou stran. Zkoumám zde mimo jiné vnitřní organizační strukturu obou stran, od vrcholných funkcí, přes odborné komise, až po ty nejnižší. V této kapitole je i část zkoumající různé ideologické skupiny uvnitř obou stran. Pátá kapitola je věnována oběma ustavujícím sjezdům národních socialistů a sociálních demokratů. Šestá kapitola zahrnuje období od podzimu 1945 do voleb 1946 a je věnována předvolební kampani a sestavování kandidátek. V sedmé kapitole mapuji volební výsledek a jeho dopad na obě politické strany. Závěr již objasňuje hypotézu nastíněnou v úvodu.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis is focused on inner development of two democratic socialist parties in the afterwar Czechoslovakia. The first one is Československá strana národně socialistická (The Czechoslovak National socialist Party). The second party is Československá sociální demokracie (The Czechoslovak Social Democratic Party). Both parties were included in total amount of six parties allowed by National Front. The goal of the thesis is to present the development of both parties (since May 1945 to summer 1946) with focus on clarifying the reason of failure in parlamentiary election. In the first and second chapter the choice of the theme has been explained and the evaluation of used literature is presented. The third chapter shows the political development among the National Front parties in spring 1945 (before Czechoslovakia liberation). The next chapter is focused on the period between the end of the II. World War and autumn 1945, when both parties were reestablished. The focus of my study lies on the inner organisational structure of both parties – from the top positions to the lowest ones. The chapter contains research about the different ideological groups insied the parties. The fifth chapter describes the reestablishment of the The Czechoslovak National socialist Party and The Czechoslovak Social Democratic Party. The sixth chapter is about the period between autumn 1945 till election in 1946 and it‘ s focused on the pre-election campaign and formation of the candidates list. The seventh chapter presents the election results and the impact to both political parties. Within the section „Summary“ the goal of the thesis will be claryfied.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Drda 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Drda 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Drda 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Šmidrkal 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB