velikost textu

Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prognostic and predictive biomarkers of glial tumors of the central nervous system in the context of personalized medicine
Název v češtině:
Prognostické a prediktivní biomarkery gliálních nádorů centrálního nervového systému v kontextu personalizované medicíny
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Oponenti:
Doc.MUDr. Luboš jr. Holubec, Ph.D.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Id práce:
139282
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav histologie a embryologie (14-40)
Program studia:
Anatomie, histologie a embryologie (P5112)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Gliální nádory, také nazývané gliomy, představují největší skupinu primárních malignit centrálního nervového systému. Gliomy stále zůstávají ve většině případů nevyléčitelným onemocněním, které v průběhu času progreduje postupně z nižších stupňů malignity k více agresivním nádorům. To vede k významnému zhoršení klinického stavu pacienta a nakonec k jeho úmrtí. V poslední době došlo v neuroonkologii k významnému rozšíření znalostí o vzniku a vývoji nádorového onemocnění na úrovni genetické i epigenetické. Nové prognostické a prediktivní molekulárně genetické biomarkery mohou být využity pro lepší diagnostiku, pro přesnější posouzení pacientovy prognózy, nebo pro lepší výběr léčby a predikce terapeutické odpovědi. Pohled na klasifikaci nádorů centrálního nervového systému založené na pouhém histopatologickém určení diagnózy se v současné době významně mění. Implementace molekulárně genetických biomarkerů přináší zpřesnění diagnózy mnoha typů nádorů. V této práci jsou diskutovány nové poznatky z molekulární genetiky gliomů společně s výsledky klinických studií zahrnujících důležité biomarkery těchto nádorů. V první studii byla zkoumána mutace genu izocitrát dehydrogenázy 1 (IDH1) R132H v nádorové tkáni získané od nemocných s multiformním glioblastomem a výsledky byly korelovány s klinickými charakteristikami pacientů. Prognostický význam tohoto biomarkeru byl prokázán. Pacienti s mutací IDH1 R132H přítomnou v nádorové tkáni měli významně delší přežití než pacienti s nádory s IDH1 divokého (nemutovaného) genu. Prezentované výsledky byly zahrnuty do rozsáhlé recentně publikované meta-analýzy potvrzující pozitivní prognostický význam mutace IDH1 na celkové přežití i přežití bez progrese u pacientů s gliomy. Druhá studie zkoumala chromozomální aberaci kodeleci 1p/19q u pacientů s anaplastickým oligodendrogliomem, kteří byli léčeni kombinovanou radioterapií a chemoterapií (režim prokarbazin, lomustin a vinkristin - PCV). Výsledky byly korelovány s klinickými charakteristikami nemocných. Prognostický význam kodelece 1p/19q byl prokázán. Silný pozitivní prediktivní význam tohoto biomarkeru na celkové přežití byl také prokázán u pacientů s 1p/19q kodelecí, kteří byli současně léčeni neurochirurgicky a radioterapií a chemoterapií PCV ve srovnání s neurochirurgií a radioterapií samotnou. Obrovské pokroky v molekulární genetice nádorů centrálního nervového systému a zejména gliomů přináší zcela nové možnosti pro optimalizaci léčby individuálního pacienta s touto diagnózou. Molekulárně genetická analýza nádorů centrálního nervového systému je nyní doporučena pro každého pacienta za účelem implementace principů personalizované medicíny do klinické péče o nemocné s těmito malignitami.
Abstract v angličtině:
Abstract The glial tumors, so called gliomas, represent the largest group of the primary central nervous system malignancies. Gliomas remain generally an incurable disease progressing from the lower grades of malignancy to the more aggressive tumors in the course of time. This finally leads to the rapid patient’s clinical deterioration and eventually the death. Recently there has been a significant expansion of knowledge in the neuro-oncology domain regarding the onset and development of neoplastic disease at the genetic as well as epigenetic level. Novel prognostic and predictive molecular genetic biomarkers are emerging that can be used for more precise diagnosis, for more accurate assessment of a patients´ prognosis, or for better selection of therapy and prediction of therapeutic response. The fundamental view of the histological- based classification of central nervous system tumors is gradually changing and the molecular biomarkers are incorporating in addition to histopathology to refine the diagnoses of many tumor entities at the moment. The recent findings from molecular genetics of gliomas together with the results from clinical trials incorporating the various biomarkers are discussed in this thesis. In the first study the biomarker isocitrate dehydrogenases 1 (IDH1) R132H mutation was examined in the tumor tissue from patients with glioblastoma multiforme and the results were correlated with the clinical characteristics of patients. The prognostic value of this biomarker was proved. Patients with IDH1 R132H mutation in the tumor tissue had significantly longer survival than patients with IDH1 wild-type tumors. The presented results were included into the large recently published meta-analysis that confirmed positive prognostic effect of the IDH mutations on both overall survival and progression-free survival in patients with gliomas. The second study examined the chromosomal aberration 1p/19q co-deletion in patients with anaplastic oligodendroglioma who were treated with the combined radiotherapy and chemotherapy (procarbazine, lomustine and vincristine regime - PCV). The results were correlated with the clinical characteristics of patients. The prognostic value of 1p/19q co- deletion was proved. The strong positive predictive value of this biomarker for overall survival was also shown for patients with co-deletion treated with neurosurgery and radiotherapy plus PCV chemotherapy by comparison with neurosurgery and radiotherapy alone. The enormous advances in the molecular genetics of central nervous system tumors especially gliomas bring completely new opportunities for the optimization of the treatment strategies for an individual patient with these diagnoses. The analysis of molecular genetics in central nervous system tumors is now recommended in order to implement the principles of personalized medicine into the clinical management of these malignancies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D. 70.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Luboš jr. Holubec, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 909 kB