velikost textu

Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity
Název v angličtině:
Selected Nutrients in Etiology, Prevention and Treatment of Obesity
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Id práce:
139276
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nadváha, obezita, prevence nadváhy, omega 3 polynenasycené mastné kyseliny, dieta, pohybová aktivita, adiponektin. interleukin 6
Klíčová slova v angličtině:
overweight, obesity, overweight prevention, n-3 polyunsaturated fatty acids, diet, physical activity, adiponectin, interleukin 6
Abstrakt:
VYBRANÉ NUTRIENTY V ETIOLOGII, PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY Pandemie obezity ve 21 století je dána obezitogenním prostředím, které napomáhá rozvoji pozitivní energetické bilance, kdy příjem energie jedince chronicky převyšuje jeho energetickou potřebu, tedy energetický výdej. Dochází ke zvýšení tělesné hmotnosti zvýšeným či abnormálním zastoupením tělesného tuku v organismu. Prevence rozvoje obezity je zacílena na dosažení energetické rovnováhy, v případě již rozvinuté nadváhy nebo obezity spočívá léčba v navození a po určitou dobu udržení negativní energetické bilance, tedy stimulace energetického výdeje a snížení energetického příjmu. Přijímaná strava pak určuje nejen energetický příjem, ale její jednotlivé nutrienty mohou částečně ovlivňovat i energetický výdej a fyziologii tukové tkáně. Cílem této práce je popsat a experimentálně ověřit některé nutrienty, které by mohly napomáhat k váhové redukci a fyziologické funkci tukové tkáně. Na podkladě literárních údajů bylo zvažováno 19 účinných látek nebo směsí. Za nejvhodnější k experimentu byla zvolena směs ω-3 polynenasycených mastných kyselin (ω-3 PMK ), eikosapentaenové a dokosahexaenové, v denní dávce 0,6 g, ve formě tuku mořských ryb v certifikovaném doplňku stravy. Ve 12 týdenní, tří ramenné, paralelně probíhající randomizované klinické intervenční studii (UMIN Clinical Trials Registry - R000031131), byly porovnávány skupiny žen s nadváhou bez a s denním přídavkem ω-3 PMK při stejné řízené pohybové aktivitě a izokalorickém jídelníčku. Obě skupiny byly srovnávány s kontrolní skupinou bez předepsané pohybové aktivity. Intervenovaná skupina s ω-3 PMK dosáhla statisticky významného (p ≤ 0,05) snížení procenta tělesného tuku jako markeru tělesného složení oproti kontrole, skupina bez ω-3 již statisticky významného zlepšení proti kontrole nedosáhla. Obě intervenované skupiny v porovnání mezi sebou dosáhly statisticky významného rozdílu v parametru plasmatické hladiny adiponektinu, kde ω-3 skupina dosáhla signifikantního zvýšení hladiny, a hladiny zánětlivého interleukinu 6 (IL 6), který byl významně zvýšen u skupiny bez suplementace ω-3 PMK . Omega-3 PMK jsou v běžném českém jídelníčku málo obsažené. Naše studie svědčí pro vhodnost užití doplňku ω-3 PMK v našich stávajících českých stravovacích podmínkách pro úpravu a normalizaci výživového stavu v kombinaci s izokalorickou stravou a pohybovou aktivitou dle aktuálních doporučení.
Abstract v angličtině:
SELECTED NUTRIENTS IN ETIOLOGY, PREVENTION AND TREATMENT OF OBESITY The 21st century pandemic of obesity is given by to the obesitogenic environment that helps to develop a positive energy balance, where the energy intake of an individual chronically exceeds his energy need, ie energy expenditure. There is an increase in body weight by increased or abnormal body fat accumulation in the body. Preventing the development of obesity is aimed at achieving energy balance, in the case of existing overweight or obesity, the treatment lies in inducing and maintaining a negative energy balance for some time, ie stimulating energy expenditure and reducing energy intake. Selected diet determines not only energy intake, but its individual nutrients can also partially affect energy expenditure and fat tissue physiology. The aim of this work is to describe and experimentally verify some nutrients that could help in weight reduction and physiological function of adipose tissue. Based on the literature data, 19 active substances or mixtures were considered. A mixture of ω-3 polyunsaturated fatty acids (ω-3 PUFA), eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, in a daily dose of 0.6 g, in the form of fish oil in a certified food supplement was chosen as the most suitable for the experiment. In a 12-week, three-arm, parallel randomized clinical intervention study (UMIN Clinical Trials Registry - R000031131), groups of overweight women with and without daily addition of ω-3 PUFA were compared at the same controlled exercise and isocaloric diet. Both groups were compared to a control group without prescribed physical activity. The intervened group with ω-3 PUFA achieved a statistically significant (p≤0.05) reduction in body fat percentage as a body composition marker compared to control, the group without ω- 3 PUFA did not have a statistically significant improvement versus control. In comparison, the two intervened groups achieved a statistically significant difference in the plasma adiponectin level parameter, where the ω-3 group achieved a significant increase in the level. The level of inflammatory interleukin 6 (IL 6) was significantly increased in the non-ω-3 PUFA supplementation group. Omega-3 PUFA are low in a common Czech diet. Our study suggests the appropriateness of using the ω-3 PUFA supplementation in our existing Czech nutritional conditions for the adjustment and normalization of nutritional status in combination with isocaloric diet and exercise according to current recommendations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D. 9.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Pavel Sedláček, Ph.D. 1.91 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 952 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. 1.46 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 152 kB