velikost textu

Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů
Název v angličtině:
Risks and limits of laparoscopy in the treatment of gynecological cancers
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Charvát, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. David Kužel, CSc.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Id práce:
139260
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
laparoskopie, kacinom hrdla,sentinelová uzlina, ovariopexe, lymfatické kanály, nádory děložního hrdla,staging zhoubného nádoru
Klíčová slova v angličtině:
Laparoscopy, Cervical Carcinoma, Sentinel Node, Ovariopexis, Lymphatic drainage, Uterine Cervical Neoplasms, Neoplasm Staging
Abstrakt:
Souhrn V práci jsou vyhodnoceny výsledky experimentálního protokolu fertilitu zachovávajícího postupu léčby u časných stadií cervikálních karcinomů (LAP I protokol). Detekce sentinelových uzlin a experimentální exstirpace aferentních kanálů využívající laparoskopii a její technické aspekty jsou analyzovány na prospektivním souboru 85 žen. Onkologické výsledky i časná a pozdní morbidita ukazují, že při dodržení indikačních zásad a námi zavedených operačních postupů lze řešení považovat za bezpečné s minimální morbiditou. V druhé části jsou analyzovány výsledky 148 žen s nádory děložního hrdla do 2 cm s invazí do poloviny stromatu u žen již neplánujících těhotenství (LAP II protokol). Onkologické výsledky jsou u námi definované skupiny velice dobré a zcela srovnatelné se "standardním" postupem modifikované radikální nebo radikální hysterektomie typ B nebo C, při nižší morbiditě. V samostatné části jsou analyzovány možnosti využití laparoskopie u karcinomů endometria včetně možnosti využití detekce sentinelových uzlin a technických aspektů využití laparoskopie u obézních žen. V současnosti největší kontroverzí je využití laparoskopie u zhoubných nádorů ovarií. Škola onkogynekologické skupiny FN Motol preferuje otevřený přístup a do práce jsme vybrali soubor pokročilých ovariálních nádorů, kde předoperační odhad nesignalizuje možnost kompletní cytoredukce. Jsou popsány indikace a laparoskopický přístup technikou "open laparoskopy". Tato technika při správné indikaci umožňuje bezpečný a reprezentativní odběr tkáně na biopsii a umožňuje včasné zahájení neoadjuvantní chemoterapie před IDS ("interval debulking surgery"). V závěrečné části práce jsou popsány postupy, indikace u jednotlivých typů laparoskopických transpozic ovarií.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis evaluates the results of experimental protocol involving the fertility sparing treatment procedure in early stage cervical carcinoma (LAP I protocol). Sentinel lymph node detection and experimental extirpation of afferent channels using laparoscopy and its technical aspects were analysed in prospective group of 85 women. The oncologic results and early/late morbidity show that established surgical procedures can be considered safe with minimal morbidity, provided that the indication criteria are met. The second part analyses the results of 148 women with no further pregnancy plans suffering from cervical tumors less than 2 cm in size with invasion less than half of the stroma (LAP II protocol). The oncological results in our defined group are very good and comparable to ‘standard’ procedure of modified radical hysterectomy type B or C with lower morbidity. In the separate section the thesis analyses the possibilities of laparoscopy in endometrial cancer treatment including the potentials of use of sentinel lymph node detection and technical aspects of laparoscopy in obese women. Currently the biggest controversy is the use of laparoscopy in malignant ovarian tumors. Our oncogynaecological study group at FN Motol prefers the laparotomic approach and we chose to include the set of advanced stage ovarian tumors, where preoperative estimate doubts the possibility of complete cytoreduction. The thesis describes the indications and laparoscopic approach known as ‘open laparoscopy’. Given the right indication, this technique enables safe and representative tissue biopsy and early initiation of neoadjuvant chemotherapy before interval debulking surgery (IDS). The final section of the thesis describes the procedures and indications for each type of laparoscopic transposition of the ovaries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Charvát, Ph.D. 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Charvát, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Charvát, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Charvát, Ph.D. 856 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. 810 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. David Kužel, CSc. 3.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. 2.64 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 930 kB